Wice­pre­mier Kana­dy Chry­stia Fre­eland i mini­ster zdro­wia Pat­ty Haj­du znaj­dą się wśród lide­rów i elit świa­ta  prze­ma­wia­ją­cych, na obra­dach Świa­to­we­go Forum Eko­no­micz­ne­go w spra­wie „wiel­kie­go resetu”.

Fre­eland ma wziąć udział w pane­lu „Wdra­ża­nie kapi­ta­li­zmu udzia­łow­ców” we wto­rek wie­czo­rem, któ­re­go celem jest zba­da­nie, „w jaki spo­sób inwe­sto­rzy i rzą­dy mogą współ­pra­co­wać, aby roz­wi­jać kapi­ta­lizm udzia­łow­ców w swo­im regionie”.

Mini­ster zdro­wia Pat­ty Haj­du zabie­rze głos w czwart­ko­we popo­łu­dnie pod­czas pane­lu „Przy­wra­ca­nie mobil­no­ści trans­gra­nicz­nej”, któ­ry doty­czy „poli­tyk, prak­tyk i współ­pra­cy…” potrzeb­nej do ponow­ne­go otwar­cia gra­nic i umoż­li­wie­nia  podró­ży “w bez­piecz­ny i zrów­no­wa­żo­ny sposób”.

Świa­to­we Forum Eko­no­micz­ne, któ­re zwy­kle odby­wa się w Alpach Szwaj­car­skich, przy­ję­ło obec­nie wir­tu­al­ny model,  któ­ry roz­po­czy­na Wiel­ką Ini­cja­ty­wę Rese­to­wa­nia i zwra­ca się do świa­to­wych lide­rów o „wybra­nie inno­wa­cyj­nych i odważ­nych roz­wią­zań, aby powstrzy­mać pan­de­mię i dopro­wa­dzić do  oży­wie­nia w następ­nym roku.”

„Czas, by  odbu­do­wać zaufa­nie i doko­nać klu­czo­wych wybo­rów zbli­ża się szyb­ko, ponie­waż ist­nie­je pil­na potrze­ba zmia­ny prio­ry­te­tów i  refor­my sys­te­mów na całym świe­cie ” — gło­si Świa­to­we Forum Ekonomiczne.

„Wiel­ki reset” Świa­to­we­go Forum Eko­no­micz­ne­go prze­ko­nu­je, że świat musi przy­jąć nową for­mę kapi­ta­li­zmu, odbu­do­wu­jąc się po eko­no­micz­nej dewa­sta­cji spo­wo­do­wa­nej pan­de­mią COVID-19.

Pierw­szym głów­nym mów­cą w tym tygo­dniu był chiń­ski przy­wód­ca Xi Jin­ping, któ­ry mówił o zna­cze­niu roz­sze­rza­nia glo­ba­li­za­cji i wspie­ra­nia porząd­ku świa­to­we­go kie­ro­wa­ne­go przez ONZ.

Sekre­tarz gene­ral­ny ONZ Anto­nio Guter­res prze­ma­wiał w ponie­dzia­łek po połu­dniu, wzy­wa­jąc kra­je do przy­ję­cia „nowej umo­wy spo­łecz­nej i glo­bal­ne­go poro­zu­mie­nia” oraz nowej for­my mul­ti­la­te­ra­li­zmu, któ­ra wykra­cza poza ist­nie­ją­ce orga­ni­za­cje międzynarodowe.

Pre­mier Justin Tru­de­au jesz­cze we wrze­śniu ub roku wywo­łał kon­ster­na­cję, kie­dy mówił na kon­fe­ren­cji ONZ o nada­rza­ją­cej się (dzię­ki pan­de­mii) „oka­zji do rese­tu”. Kie­dy kon­ser­wa­tyw­ny poseł Pier­re Poilie­vre wska­zał na podo­bień­stwo mię­dzy tymi uwa­ga­mi, a Gre­at Reset Ini­tia­ti­ve, pro­po­zy­cji zgło­szo­nej na Świa­to­wym Forum Eko­no­micz­nym przez Księ­cia Karo­la i dyrek­to­ra tej orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wej Klau­sa Schwa­ba Tru­de­au oskar­żył kon­ser­wa­ty­stów o sze­rze­nie „dez­in­for­ma­cji” i „teo­rii spiskowych”.