Witam Ser­decz­nie wszyst­kich ludzi o dobrym sercu..

Kolej­na zbiór­ka … kolej­ne bła­ga­nie … wyścig z cza­sem.….. meta jest już widoczna .
W cza­sach peł­nych stra­chu nie­pew­no­ści oraz samot­no­ści histo­ria małe­go wojow­ni­ka przy­ku­ła moje oczy.
Mały pięk­ny chło­piec wal­czą­cy o życie, wal­czy o każ­dy dzień zosta­ło do uzbie­ra­nia tak nie­wie­le do tak wiel­kie­go zwycięstwa.

pro­szę wszyst­kich o drob­ną sumę nie bądź­my obo­jęt­ni na krzyw­dę ból i cierpienie

 

Anna Kogut

 

https://www.siepomaga.pl/fabian