To smut­ne, że dzia­ła­cze kra­śnic­kiej NSZZ “Soli­dar­ność” zapo­mnie­li o swo­im dru­hu i star­szym kole­dze, któ­ry zmarł w stycz­niu br. Infor­ma­cję  o śmier­ci  Bogu­sła­wa Jana Potę­py trud­no też odna­leźć na stro­nach firm i insty­tu­cji, w któ­rych pra­co­wał. Czy na to nie zasłu­żył, wal­cząc o Pol­skę wyję­tą spod wpły­wów Moskwy i wyka­zu­jąc się odwa­gą, wów­czas kie­dy mia­ło ją niewielu?

Bogu­sław Potę­pa w latach 1980–1981 był aktyw­nym dzia­ła­czem NSZZ „S” na tere­nie Fabry­ki Łożysk Tocz­nych w Kra­śni­ku. Peł­nił funk­cję człon­ka Komi­sji Zakła­do­wej i jed­no­cze­śnie był prze­wod­ni­czą­cym Komi­sji na Wydzia­le P‑9.

Po wpro­wa­dze­niu sta­nu wojen­ne­go był jed­nym z głów­nych inspi­ra­to­rów i orga­ni­za­to­rów straj­ku oku­pa­cyj­ne­go w FŁT. Jed­no­cze­śnie spra­wo­wał funk­cję prze­wod­ni­czą­ce­go Komi­te­tu Straj­ko­we­go na Wydzia­le P‑9. Z powo­du aktyw­ne­go uczest­nic­twa w straj­ku w dniach 15–18.12.1981 r. został z dniem 08.01.1982 r. na pod­sta­wie decy­zji nr 116 Komen­dan­ta Woje­wódz­kie­go MO z 21.12.1981 r. internowany.

W dniu 23.12.1981 r. został osa­dzo­ny w Zakła­dzie kar­nym we Wło­da­wie. W trak­cie inter­no­wa­nia z dniem 08.01.1982 r. roz­wią­za­no z nim umo­wę o pra­cę w FŁT. Po zwol­nie­niu z inter­no­wa­nia, 25.03.1982 r. nie zanie­chał pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści związ­ko­wej i poli­tycz­nej. Zwol­nio­ny z FŁT pod­jął pra­cę w Woje­wódz­kim Zrze­sze­niu Han­dlu Pry­wat­ne­go i Usług jako kie­row­ca Taxi. Utrzy­my­wał kon­tak­ty z inny­mi dzia­ła­cza­mi z tere­nu Kra­śni­ka i regio­nu. Z tego powo­du był inwi­gi­lo­wa­ny, obję­ty kon­tro­lą ope­ra­cyj­ną i wzy­wa­ny na roz­mo­wy ostrze­gaw­cze w lip­cu 1983 roku i w maju 1985 roku, a w jego miesz­ka­niu prze­pro­wa­dzo­no prze­szu­ka­nie. For­mą repre­sji wobec Bogu­sła­wa Potę­py było tak­że zastrze­że­nie wyjaz­dów zagra­nicz­nych w 1982 roku na okres 2 lat.

W roku 2019 lubia­ny przez wie­lu kra­śni­czan pan Bog­dan odzna­czo­ny został Krzy­żem Wol­no­ści i Soli­dar­no­ści. Odzna­cze­nie KWiS zosta­ło nada­ne posta­no­wie­niem Pre­zy­den­ta RP nr 262/2019

 Bio­gram opra­co­wa­no na pod­sta­wie mate­ria­łów archi­wal­nych Insty­tu­tu Pamię­ci Naro­do­wej. Blog Miro­sła­wa Sznajdera.

•••

Richard Kusmier­czyk

O śmier­ci Bog­da­na Potę­py dowie­dzia­łem się 14 stycz­nia z E‑mailu od Olka Ocza­ka z.…Australii. Od tego cza­su sta­ra­łem się na wie­le spo­so­bów, acz­kol­wiek bez­sku­tecz­nie, dowie­dzieć wię­cej i dopie­ro dzi­siaj prze­czy­ta­łem ten tekst.

Dzię­ku­je Panu Miro­sła­wo­wi Sznaj­der za zamiesz­cze­nie na swym blo­gu tej krót­kiej not­ki bio­gra­ficz­nej Śp. Bog­da­na Potępy.

Teraz, na tym przy­kła­dzie, widzę jak ducho­wo jest to nasze spo­łe­czeń­stwo znisz­czo­ne. Nie liczy się nic, oprócz pie­nię­dzy i wła­snych innych doraź­nych korzy­ści (np. szcze­pie­nia bez kolejki).

Kra­śnik jest tyl­ko takim minia­tu­ro­wym mode­lem tego, co ogar­nę­ło całe spo­łe­czeń­stwo w Polsce.

“Kot z kula­wą łapą” nie wspo­mniał i od niko­go nie moż­na się było dowie­dzieć o śmier­ci Bog­da­na Potę­py — jed­ne­go z nie­wie­lu odważ­nych na począt­ku powsta­wa­nia Soli­dar­no­ści, gdy odwa­ga była w cenie, za co już wte­dy od zaraz był bru­tal­nie gnębiony.

Dzi­siaj do aktu przy­zna­nia się do soli­dar­no­ści z dzia­ła­cza­mi „tam­tej Soli­dar­no­ści” nie trze­ba prze­cież żad­nej odwa­gi, trze­ba być po pro­stu pra­wym, uczci­wym czło­wie­kiem, takim jakim był Bog­dan Potępa.

Sko­ro więc współ­cze­śni dzia­ła­cze NSZZ Soli­dar­ność jak też i ci, któ­rzy na ple­cach tam­tych budow­ni­czych ruchu Soli­dar­ność budo­wa­li i nadal budu­ją swe karie­ry zawo­do­we, poli­tycz­ne i życio­we, nie mie­li na tyle poczu­cia przy­zwo­ito­ści, by cho­ciaż sło­wem, krót­ką wzmian­ką pra­so­wą podzię­ko­wać rodzi­nie zmar­łe­go Bog­da­na Potę­py za jego trud, poświę­ce­nie i za ich życio­we trud­no­ści jakich doświad­czy­li, gdy ich mąż i ojciec był prze­śla­do­wa­ny za swą patrio­tycz­ną posta­wę w cza­sach komu­ni­stycz­ne­go znie­wo­le­nia, to napi­szę parę słów od siebie.

Tak, Bog­dan Potę­pa był jed­nym z naj­bar­dziej aktyw­nych dzia­ła­czy naszej kra­śnic­kiej Soli­dar­no­ści od począt­ku jej ist­nie­nia. Był prze­wod­ni­czą­cym komi­sji wydzia­ło­wej NSZZ Soli­dar­ność na wydzia­le P‑9 w Fabry­ce Łożysk Tocz­nych, a następ­nie prze­wod­ni­czył komi­te­to­wi straj­ko­we­mu na tym samym wydzia­le, zor­ga­ni­zo­wa­ne­mu w całej FŁT w odpo­wie­dzi na wpro­wa­dze­nie 13 grud­nia 1981 roku sta­nu wojen­ne­go w Pol­sce i zaaresz­to­wa­niu czo­ło­wych funk­cyj­nych dzia­ła­czy Komi­sji Zakła­do­wej Soli­dar­no­ści w FŁT.

Jed­nym z postu­la­tów Komi­te­tu Straj­ko­we­go było uwol­nie­nie z wię­zie­nia lide­rów związ­ku z Fabryki.

Zamiesz­czo­na tutaj not­ka bio­gra­ficz­na nie zawie­ra jed­ne­go, istot­ne­go szcze­gó­łu z życia Bog­da­na Potę­py, któ­ry chciał­bym dzi­siaj po raz pierw­szy ujaw­nić, a któ­ry to szcze­gół uka­zu­je Jego charakter.

Od począt­ku swej dzia­łal­no­ści związ­ko­wej zda­wa­li­śmy sobie spra­wę z tego, iż w każ­dej chwi­li może­my, jako człon­ko­wie Komi­sji Zakła­do­wej być przez komu­ni­stycz­ne wła­dze Pol­ski wyeli­mi­no­wa­ni albo fizycz­nie, co spo­tka­ło wie­lu dzia­ła­czy w całej Pol­sce, albo „w naj­lep­szym przy­pad­ku” uwię­zie­ni, co zresz­tą się sta­ło z chwi­lą wpro­wa­dze­nia sta­nu wojennego.

W poczu­ciu tego zagro­że­nia, dzia­ła­jąc jako prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji Zakła­do­wej NSZZ Soli­dar­ność, wyda­łem pod­ów­czas pole­ce­nie Jan­ko­wi Szlaf­ce, memu zastęp­cy do spraw orga­ni­za­cyj­no-praw­nych, do zor­ga­ni­zo­wa­nia, w ści­słej tajem­ni­cy, Awa­ryj­nej Komi­sji Zakła­do­wej, któ­rej zada­niem mia­ło być prze­ję­cie obo­wiąz­ków Komi­sji Zakła­do­wej w przy­pad­ku wyeli­mi­no­wa­nia jej człon­ków z dzia­łal­no­ści związ­ko­wej przez wła­dze pań­stwa, bądź w wyni­ku innych nie­prze­wi­dzia­nych okoliczności.

Bog­dan Potę­pa był wyzna­czo­nym do peł­nie­nia funk­cji prze­wod­ni­czą­ce­go Awa­ryj­nej Komi­sji Zakła­do­wej w FŁT. Otrzy­mał on doku­ment ze wszyst­ki­mi peł­no­moc­nic­twa­mi do peł­nie­nia tej funkcji.

Dzię­ku­ję Bog­dan za to, że pod­ją­łeś się tej odpo­wie­dzial­nej roli i byłeś jed­nym z tych, któ­rzy nie bacząc na nie­bez­pie­czeń­stwo, doma­ga­li się rów­nież od począt­ku sta­nu wojen­ne­go uwol­nie­nia mię­dzy inny­mi i mnie.

Spo­tka­li­śmy się za to we Wło­da­wie, w tym samym wię­zie­niu, cho­ciaż w innej celi.

Bog­dan Potę­pa w swym życiu posta­wił na dobrą kar­tę, mimo, iż oku­pił to wie­lo­ma cięż­ki­mi doświadczeniami.

W dobrych zawo­dach wystąpił,

Bieg ukoń­czył,

Wia­ry dochował.

Będzie to Mu zapa­mię­ta­ne i policzone

Niech odpo­czy­wa w Poko­ju Wiecznym!

Gdy ktoś zapy­ta mnie, czy pamię­tam Bog­da­na Potę­pę, to odpo­wiem TAK:

Znam i pamię­tam, bo przy­ja­ciół się nie zapomina.

Cze­go życzę rów­niez lide­rom współ­cze­snej Solidarności.

Ryszard Kuśmier­czyk

pierw­szy prze­wod­ni­cza­cy Komi­sji Zakła­do­wej NSZZ Soli­dar­ność w FŁT

Wind­sor, Onta­rio, Kanada

25 stycz­nia 2021

•••

https://wpolityce.pl/media­/535995-face­bo­ok-odblo­ko­wal-film-doku­men­tal­ny-o‑nie­miec­kim-obo­zie

Dla­te­go wła­śnie nigdy nie zało­ży­łem praw­dzi­we­go kon­ta na tej lewac­kiej plat­for­mie. Mia­łem tam ponad 10 fał­szy­wych kont, z któ­rych więk­szość zosta­ła zablo­ko­wa­na po wypo­wie­dze­niu praw­dy o obec­nych POst­ko­mu­ni­stach któ­rzy po 1989 prze­kształ­ci­ły się w “tole­ran­cyj­nych demo­kra­tów”, a któ­rzy za PRL‑u ści­ga­li ludzi LGBT.

FB zablo­ko­wał też moje kon­ta za obro­nę reli­gii, czy wyra­że­niu opi­nii o przy­czy­nach postaw wie­lu mło­dych ludzi i wpły­wu na nich wła­śnie lewac­kich mediów.

Face­bo­ok to zagra­nicz­na fir­ma mają­ca wpływ na świa­do­mość milio­nów ludzi. FB uzy­skał nie­ogra­ni­czo­ny dostęp do pol­skich oby­wa­te­li. W zamian za to.…..pierze mózgi, wpły­wa na świa­do­mość, nas-Pola­ków w iden­tycz­ny spo­sób jak to robi­li komu­ni­ści za PRL‑u. Pro­po­nu­je zamy­ka­nie kont na FB i otwie­ra­nie tam gdzie jest wol­ność sło­wa. Takim miej­scem wyda­je się być nowa plat­for­ma  https://albicla.com/

Cezar

•••

Dro­ga redakcjo

Zoba­czy­my czy ten mini­ster nawet odpi­sze poprzed­ni Cham­pan­ge był tak sła­by, że tyl­ko rok był tym mini­strem. Ja mu też pisa­łam, że jest za sła­by. Oni wszy­scy są do nicze­go i trze­ba im to mówić wprost. Ja mowię

Wie­sła­wa

To: marc.garneau@parl.gc.ca

Sub­ject: UK is sta­rving Polish patient to death

 Hon Mr. Garneau

Sta­rva­tion of the most vul­ne­ra­ble is a fascist appro­ach. We Polish people ack­now­led­ged UK  a ene­my to Poland . Coun­try who kills the most vul­ne­ra­ble has no futu­re. I won­der who the UK jud­ge is i know who he is not ‑decent per­son. I urge you to repri­mand UK mini­ster Mr Raab becau­se you repre­sent big Polish dia­spo­ra in Cana­da and we requ­est you to do that.   You just took the posi­tion of Mini­ster Of MFA . Ple­ase respect that posi­tion.  As per facts For­mer mini­ster did not.

Wie­sla­wa Derlatka