Urzęd­ni­cy z regio­nu York poin­for­mo­wa­li w nie­dzie­lę, że pla­nu­ją otwar­cie punk­tu szcze­pień prze­ciw­ko COVID-19 w Cana­da­’s Won­der­land. Głów­ny urzęd­nik medycz­ny regio­nu, dr Karim Kur­ji, wyja­śnił, że roz­wa­ża­ne są punk­ty szcze­pień dzia­ła­ją­ce na zasa­dzie dri­ve-thro­ugh wła­śnie w par­ku roz­ryw­ki i przy Mar­kham Fair­gro­unds. Szcze­gó­ły pla­nu są jesz­cze dopracowywane.

Cana­da­’s Won­der­land jest zamknię­ty, ale zarząd par­ku ogła­szał, że jeśli tyl­ko pro­win­cja zezwo­li, ponow­ne otwar­cie może nastą­pić w maju.

Poza wymie­nio­ny­mi dwo­ma punk­ta­mi szcze­pień region zamie­rza zor­ga­ni­zo­wać sze­reg kli­nik sta­łych i mobil­nych. Sta­łych kli­nik mia­ło­by być pięć w Town of New­mar­ket, Town of Geo­r­gi­na, City of Rich­mond Hill, City of Mar­kham i City of Vau­ghan. Dokład­ne miej­sca jesz­cze będą usta­la­ne, bio­rąc pod uwa­gę dostęp­ność loka­li­za­cji i roz­miesz­cze­nie popu­la­cji. Szy­ku­je też pro­gram skie­ro­wa­ny do obsza­rów, któ­re nie­pro­por­cjo­nal­nie cięż­ko zosta­ły dotknię­te przez COVID-19.

Moż­li­wo­ści szcze­pień w miej­sco­wo­ściach nale­żą­cych do Gre­ater Toron­to Area będą zale­żeć od dostęp­no­ści szcze­pio­nek. Do koń­ca mar­ca do Kana­dy ma dotrzeć czte­ry milio­ny szcze­pio­nek Pfi­zer­BioN­Tech. Zamó­wio­no też czte­ry milio­ny szcze­pio­nek Moder­na. Od kwiet­nia do czerw­ca dosta­wy z Pfi­ze­ra mają wynieść 10,8 milio­nów dawek.

W zeszłym tygo­dniu wła­dze Toron­to poda­ły loka­li­za­cje dzie­wię­ciu klinik.

W Onta­rio poda­no 467 000 dawek. 175 643 oso­by otrzy­ma­ły dwie (dane z niedzieli).