Bada­nia labo­ra­to­ryj­ne suge­ru­ją, że połu­dnio­wo­afry­kań­ski wariant koro­na­wi­ru­sa może zmniej­szyć ochro­nę prze­ciw­ciał po szcze­pion­ce Pfi­zer Inc / BioN­Tech SE o dwie trze­cie i nie jest jasne, czy zastrzyk będzie sku­tecz­ny prze­ciw­ko muta­cji — poin­for­mo­wa­ły w śro­dę firma.

Pfi­zer roz­ma­wia z orga­na­mi regu­la­cyj­ny­mi o opra­co­wa­niu zak­tu­ali­zo­wa­nej wer­sji ich szcze­pion­ki mRNA lub, w razie potrze­by, zastrzy­ku przypominającego.

Naukow­cy prze­te­sto­wa­li zmo­dy­fi­ko­wa­ny wirus na krwi pobra­nej od osób, któ­rym poda­no szcze­pion­kę i stwier­dzi­li zmniej­sze­nie o dwie trze­cie pozio­mu prze­ciw­ciał neu­tra­li­zu­ją­cych w porów­na­niu z jego wpły­wem na naj­po­pu­lar­niej­szą wer­sję wiru­sa prze­wa­ża­ją­cą w bada­niach w USA.

Ich odkry­cia zosta­ły opu­bli­ko­wa­ne w New England Jour­nal of Medi­ci­ne (NEJM).