W Par­ku Pade­rew­skie­go w 80 rocz­ni­cę śmier­ci artysty

W 80. rocz­ni­cę śmier­ci Igna­ce­go Jana Pade­rew­skie­go w Par­ku Pade­rew­skie­go w Vau­ghan nale­żą­cym do Pla­ców­ki 114 Sto­wa­rzy­sze­nia Wete­ra­nów Armii Pol­skiej odby­ła się uro­czy­stość upa­mięt­nie­nia tego wyda­rze­nia połą­czo­na z zasa­dze­niem klo­nu poświę­co­ne­go arty­ście. Kil­ka osób; dzia­ła­czy polo­nij­nych, przed­sta­wi­cie­li mediów, oraz arty­stów otrzy­ma­ło odzna­kę Zasłu­żo­ny dla Krze­wie­nia Kul­tu­ry Pol­skiej, zaś jeden z ostat­nich żyją­cych uczest­ni­ków Powsta­nia War­szaw­skie­go p. Sta­ni­sław Woź­niak awans do stop­nia kapi­ta­na. Część arty­stycz­ną wypeł­ni­ła pre­zen­ta­cja utwo­rów Igna­ce­go Pade­rew­skie­go w wyko­na­niu mło­dych arty­stów pod kie­run­kiem Andrze­ja Roz­bic­kie­go. Uczest­ni­cy mogli rów­nież obej­rzeć krót­ki film o arty­ście oraz zoba­czyć wysta­wę plan­szo­wą przy­go­to­wa­ną przez IPN.