Nożownik, który w środę zranił siedem osób w miejscowości Vetlanda na południu Szwecji, jest podejrzany o usiłowanie morderstwa — poinformował w czwartek prokurator Adam Rullman. Motyw terrorystyczny nie został potwierdzony. Trzy ranne osoby są w ciężkim stanie.

“Zatrzy­ma­ny męż­czy­zna podej­rza­ny jest o usi­ło­wa­nie mor­der­stwa w sied­miu przy­pad­kach. W tej chwi­li nie mamy w postę­po­wa­niu nic, co wska­zy­wa­ło­by na atak ter­ro­ry­stycz­ny. Nie mamy żad­nych infor­ma­cji na temat moty­wu” — stwier­dził Rullman.

Według mediów spraw­cą ata­ku jest 22-let­ni oby­wa­tel Afga­ni­sta­nu, któ­ry przy­był do Szwe­cji w 2018 roku. Miał on ocze­ki­wać na decy­zję w spra­wie prze­dłu­że­nia pozwo­le­nia na pobyt, któ­re­go waż­ność upłynęła.

Męż­czy­zna był wcze­śniej ska­za­ny na karę grzyw­ny za prze­stęp­stwo nar­ko­ty­ko­we zwią­za­ne z zaży­wa­niem mari­hu­any. W śro­dę wie­czo­rem poli­cja prze­szu­ka­ła miesz­ka­nie, któ­re zaj­mo­wał od ponad roku.

W czwar­tek na kon­fe­ren­cji pra­so­wej zarów­no pre­mier Szwe­cji Ste­fan Loefven jak i mini­ster spraw wewnętrz­nych Mika­el Dam­berg nie chcie­li odnieść się do infor­ma­cji o naro­do­wo­ści spraw­cy ani moż­li­wych moty­wów jego dzia­ła­nia. “Mamy do czy­nie­nia z poważ­nym wyda­rze­niem i na nim musi­my się sku­pić” — stwier­dził premier.

Do ata­ku doszło w śro­dę po połu­dniu w cen­trum 20-tysięcz­nej Vetlan­dy w pobli­żu dwor­ca kole­jo­we­go. W cią­gu 20 minut męż­czy­zna ranił sied­miu prze­chod­niów m.in. w kio­sku przy dwor­cu, przed skle­pem spo­żyw­czym oraz przed kwiaciarnią.

22-let­ni oby­wa­tel Afga­ni­sta­nu w cza­sie zatrzy­ma­nia był uzbro­jo­ny, został postrze­lo­ny przez poli­cję. Prze­by­wa obec­nie w szpi­ta­lu; jest lek­ko ranny.

Według władz zdro­wot­nych regio­nu Joen­ko­eping obra­że­nia trzech poszko­do­wa­nych osób zagra­ża­ją ich życiu.

Ze Sztok­hol­mu Daniel Zyśk (PAP)

mst/