Rząd Onta­rio bie­rze pod uwa­gę zwol­nie­nia wśród nauczy­cie­li i pra­cow­ni­ków edu­ka­cji, wyni­ka z notat­ki spo­rzą­dzo­nej w mini­ster­stwie edukacji.

Notat­ka zosta­ła spo­rzą­dzo­na 26 lute­go 2021 roku przez wice­mi­ni­ster edu­ka­cji Nan­cy Nay­lor i jest adre­so­wa­na do związ­ków zawo­do­wych i innych orga­ni­za­cji zrze­sza­ją­cych pra­cow­ni­ków edu­ka­cyj­nych. Pada­ją w niej sło­wa o tym, że kura­to­ria oświa­ty nie powin­ny znów liczyć na 1,6 miliar­da dola­rów, któ­re dosta­ły jed­no­ra­zo­wo w zeszłym roku. Myśląc o roku szkol­nym 2021–22, kura­to­ria powin­ny wyka­zać się dużą ostroż­no­ścią w pla­no­wa­niu i wziąć pod uwa­gę nie­pew­ną liczę uczniów.

“Jed­no­ra­zo­wa wypła­ta 1,6 miliar­da dol.” w bie­żą­cym roku szkol­nym umoż­li­wi­ła zatrud­nie­nie ponad 7000 osób, w tym dyrek­to­rów, nauczy­cie­li, asy­sten­tów nauczy­cie­li, pra­cow­ni­ków zaj­mu­ją­cych się zdro­wiem psy­chicz­nym, nauczy­cie­li edu­ka­cji wcze­snosz­kol­nej czy kuratorów.

REKLAMA

W notat­ce zna­lazł się zapis mówią­cy o tym, że pla­no­wa­nie zatrud­nie­nia powin­no uwzględ­niać to, że dofi­nan­so­wa­nie zwią­za­ne z COVID-19 było jed­no­ra­zo­we. Czy­li licz­ba nad­mia­ro­wych nauczy­cie­li będzie więk­sza niż zwykle.

Mini­ster­stwo edu­ka­cji potwier­dzi­ło treść notat­ki, zazna­cza­jąc jed­no­cze­śnie, że budżet na ten rok nie został jesz­cze przed­sta­wio­ny. Mamy go poznać 31 marca.