To rze­czy­wi­ście dobro­dziej­stwo. Sok z brzo­zy, zwa­ny osko­ła,  od daw­na był wyko­rzy­sty­wa­ny w medy­cy­nie ludo­wej. Jak go używać ?

Zewnętrz­nie

Zewnętrz­nie uży­wa­ny do prze­my­wa­nia skó­ry – roz­ja­śnia, pojędr­nia i odży­wia. Do popra­wy kon­dy­cji wło­sów. Czy­li ogól­nie mówiąc, dar­mo­wy kosme­tyk do popra­wy urody.

reklama

Wewnętrz­nie

Sok z brzo­zy sty­mu­lu­je układ odpor­no­ścio­wy zwięk­sza­jąc odpor­ność na zaka­że­nia  i infek­cje. Sty­mu­lu­je pra­cę nerek, zwięk­sza­jąc diu­re­zę i wypłu­ku­jąc zło­gi. Wewnętrz­nie jako śro­dek wzmac­nia­ją­cy i oczysz­cza­ją­cy krew.  Któż z nas tego nie potrze­bu­je? Moż­na kupo­wać dro­gie pre­pa­ra­ty, ale sok speł­ni tą samą funk­cję i dla nie­któ­rych jest dostęp­ny cał­kiem za darmo.

Nie wszy­scy jed­nak mają oka­zję samo­dziel­nie pozy­ski­wać świe­ży sok z brzo­zy. Bo nie wszy­scy miesz­ka­ją bli­sko lasu albo mają brzo­zę na podwór­ku. Zatem, jeśli nale­żysz do szczę­śliw­ców, któ­rzy mogą sko­rzy­stać z tego  dobro­dziej­stwa natu­ry – zrób to.

Nie nale­ży się oba­wiać o losy drze­wa, albo­wiem brzo­zie to nie szko­dzi. Ze swo­jej brzóz­ki ścią­gam co roku kil­ka­na­ście litrów soku i roz­wi­ja się w naj­lep­sze, dając coraz wię­cej soku.

Jak sto­so­wać?

Pić kil­ka razy dzien­nie, przy­naj­mniej po 100 ml. Sma­ku­je, jak leciut­ko osło­dzo­na woda. Sezon jest bar­dzo krót­ki i trwa śred­nio 2 tygo­dnie, więc nale­ży się śpieszyć.

Co świad­czy o koń­cu sezonu?

Z kry­sta­licz­ne­go soku, bez wyraź­ne­go sma­ku, zmie­nia się w męt­ny o coraz mniej przy­jem­nym sma­ku. Gdy roz­wi­ną się list­ki sok prze­sta­je wypływać.

Czy moż­na zakonserwować?

Oczy­wi­ście, choć naj­bar­dziej war­to­ścio­wy jest świe­ży sok. Moż­na kon­ser­wo­wać cukrem, paste­ry­zo­wać, zamrażać.

Co będzie potrzebne?

- Wier­tar­ka

- Wier­tło do drew­na (fi. 10 mm)

- Kawa­łek prze­źro­czy­ste­go węży­ka (fi.10 mm , dł. ok. 30 cm) – do kupie­nia w skle­pach ogrodniczych

- Zżu­ta guma do żucia (do uszczel­nie­nia otwo­ru). Może być plastelina.

- Butel­ka (naj­le­piej 5l, bo począt­ko­wo sok będzie wypły­wał dość szyb­ko i przez noc może zapeł­nić całą butelkę)

- Nakręt­ka do butelki

Jak to zrobić?

Nakręt­kę od butel­ki prze­wier­cić wier­tłem, prze­cią­gnąć wężyk.

Butel­kę posta­wić pod drze­wem. Ok. 20 cm powy­żej butel­ki nawier­cić otwór, na głę­bo­kość poło­wy śred­ni­cy pnia. Wetknąć dru­gi koniec węży­ka w wywier­co­ny otwór.

Uszczel­nić wokół węży­ka gumą lub plasteliną.

Butel­kę przy­mo­co­wać do pnia gumą lub sznurkiem.

Powo­dze­nia i na zdrowie!

Tekst napi­sa­ła:

Doro­ta Wło­dzi­mi­row, die­te­tyk

F: Ster na zdrowie.

Opra­co­wa­nie: Maria Szpara