Suk­ces fil­mu Ewy Stan­kie­wicz Stan Zagrożenia

Sza­now­ni Państwo,

Z wiel­ką rado­ścią pra­gnę poin­for­mo­wać o ogrom­nym suk­ce­sie fil­mu Ewy Stan­kie­wicz “Stan Zagro­że­nia” na wie­lu festi­wa­lach fil­mo­wych na całym świecie. 

14 nagród festi­wa­lo­wych ! Tego nie osią­gnął żaden inny pol­ski film! To osło­dzi naszą gorycz z powo­du zablo­ko­wa­nia emi­sji fil­mu w Pol­sce. Cze­ka­my na tę emi­sję w jak naj­szyb­szym ter­mi­nie. Mam nadzie­ję, że spra­wę nagło­śnią i wesprą rów­nież pol­skie media. Z takim ape­lem trze­ba do nich wystę­po­wać. Przede wszyst­kim skła­da­my autor­ce fil­mu gorą­ce gratulacje.

reklama

Piotr Wita­kow­ski

Prof Wita­kow­ski jest byłym człon­kiem Pod­ko­mi­sji d/s wyja­śnie­nia tra­ge­dii smo­leń­skiej — redak­cja. Film ten nie uka­zał się w Pol­skiej Tele­wi­zji, pomi­mo wcze­śniej­szych zapowiedzi.


Stan Zagro­że­nia

Sza­now­ny Panie Pre­ze­sie, Sza­now­ny Panie Prze­wod­ni­czą­cy, Sza­now­ni Państwo!

Miło mi poin­for­mo­wać, że film “Stan Zagro­że­nia”, któ­ry w wer­sji angiel­skiej nosi tytuł „Under Thre­at” otrzy­mał do tej pory 14 Nagród na festi­wa­lach fil­mo­wych na całym świe­cie (Rzym, Nowy Jork, Indie, Sztok­holm, Lizbo­na, Fran­cja). A to może być dopie­ro począ­tek jego dro­gi. Suk­ces fil­mu to suk­ces TVP. Załą­czam 20 sekun­do­wy tra­iler wer­sji angiel­skiej poprze­dzo­ny infor­ma­cją o nagro­dach (w sumie 1 minu­to­wy klip). Oraz pla­kat z dedy­ko­wa­ny­mi laurami,które film dotych­czas otrzymał.

Chcia­łam bar­dzo podzię­ko­wać wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do powsta­nia fil­mu Stan Zagro­że­nia i pogra­tu­lo­wać (Panie Pre­ze­sie –gra­tu­lu­ję gustu fil­mo­we­go :-). Są to nagro­dy – w więk­szo­ści – The best of docu­men­ta­ry featu­re – Naj­lep­szy peł­no­me­tra­żo­wy film doku­men­tal­ny. Pro­szę pozwo­lić zwró­cić mi uwa­gę Pań­stwa na fakt, że wie­le z tych festi­wa­li mia­ło ogrom­ną ilość zgło­szeń fil­mów i samo zakwa­li­fi­ko­wa­nie się do ofi­cjal­nej selek­cji festi­wa­lu czę­sto było już dużym suk­ce­sem – za co przy­słu­gu­je fil­mo­wi pra­wo do pra­wo do lau­ru: “Ofi­cjal­na selek­cja”, jeśli film był doce­nio­ny to wcho­dził do pół­fi­na­łu, potem fina­łu. Na koń­cu tego wyści­gu zosta­wał uzna­ny za naj­lep­szy w swo­jej kate­go­rii (kate­go­ria: film doku­men­tal­ny) – Award Win­ner. Jak na razie “Stan Zagrożenia”/“Under Threat”/ zdo­był 11 nagród z całe­go świa­ta i jest 3 krot­nym fina­li­stą – m.in. na bar­dzo dużym festi­wa­lu w Nowym Jor­ku. Nie­kie­dy w sąsied­nich kate­go­riach są nazwi­ska hollywoodzkie.

Jed­na z nagród festi­wa­lu Gold Movie Awards – zosta­ła przy­zna­na tak­że w kate­go­rii „Naj­lep­szy Pro­du­cent”! Gratuluję!

Dzię­ku­ję Ani Ferens bez któ­rej nie było­by tego fil­mu. Dzię­ku­ję tak­że Dawi­do­wi Wild­ste­ino­wi – wiem, że bez Cie­bie też pew­nie by nie powstał. Ogrom­ne podzię­ko­wa­nia dla Rober­ta Kacz­mar­ka – trud­no wyra­zić wdzięcz­ność, znów – bez Cie­bie nie było­by tego fil­mu. Dzię­ku­ję Toma­szo­wi Pie­cha­lo­wi, dyr. Mate­uszo­wi Matysz­ko­wi­czo­wi. Dzię­ku­ję Pre­ze­so­wi Kur­skie­mu, za moż­li­wość zro­bie­nia tego fil­mu, osta­tecz­nie, mam świa­do­mość, że bez Pana też ten film by nie powstał. Mam nadzie­ję, że nagro­dy, któ­re Panu przy­no­szę, osło­dzą daw­ne “przy­go­dy” po dro­dze do emisji.

Bar­dzo się cie­szę, że pro­duk­cja TVP zosta­ła uty­tu­ło­wa­na tylo­ma nagro­da­mi, war­to pod­kre­ślić, że oce­na fil­mu jest cał­ko­wi­cie obiek­tyw­na, festi­wa­le, któ­re doce­ni­ły “Stan Zagrożenia”/“Under Thre­at” nie są powią­za­ne z Pol­ską ani z TVP.

Liczę, że wobec takie­go suk­ce­su TVP przy­chy­li się do mojej proś­by zwro­tu ponie­sio­nych kosz­tów w tym w celu przy­go­to­wa­nia wer­sji angiel­skiej fil­mu (jak widać po lau­rach, jest chy­ba niezła).

Mam nadzie­ję że suk­ces fil­mu wpły­nie na odpo­wied­nią jego pro­mo­cję przed emi­sją, dobry czas emi­sji, a tak­że wyko­rzy­sta­nie poten­cja­łu sprze­da­żo­we­go – w inte­re­sie pro­mo­cji pol­skiej twór­czo­ści za gra­ni­cą, pro­mo­wa­nia misyj­no­ści oraz spo­żyt­ko­wa­nia finan­so­we­go na korzyść TVP i pro­mo­wa­nia pol­skiej twór­czo­ści nagra­dza­nej za granicą.

Była­bym wdzięcz­na Panie Pre­ze­sie, gdy­by Pan zna­lazł czas na spo­tka­nie m.in. w celu omó­wie­nia pro­po­zy­cji, któ­re poja­wi­ły się w związ­ku z filmem.

Dodam, że film „Under Thre­at” został reko­men­do­wa­ny przez komi­tet selek­cyj­ny festi­wa­lu „Vision du reel” i zapro­szo­ny na jeden z naj­więk­szych tar­gów fil­mo­wych w Szwajcarii.

Jesz­cze raz dzię­ku­ję wszyst­kim, któ­rzy przy­czy­ni­li się do reali­za­cji “Sta­nu Zagrożenia”.

Pozdra­wiam ser­decz­nie. Ewa Stankiewicz