W przy­szłym mie­sią­cu w regio­nach znaj­du­ją­cych się w sza­rych stre­fach zamknię­tych pro­win­cji będą mogły zostać ponow­nie otwar­te usłu­gi opie­ki oso­bi­stej  ale od przy­szłe­go ponie­dział­ku dwa regio­ny zosta­ną obję­te ostrzej­szy­mi ograniczeniami .

Hamil­ton prze­nie­sie się do sza­rej stre­fy zamknię­tej, pod­czas gdy region Eastern Onta­rio przej­dzie do czer­wo­nej stre­fy „kon­tro­l­nej”.

Na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w pią­tek Pre­mier Doug Ford wezwał, by zacho­wać czuj­ność i postę­po­wać zgod­nie z zaleceniami.

Reklama

Od 12 kwiet­nia usłu­gi, w tym mię­dzy inny­mi: salo­ny fry­zjer­skie i kosme­tycz­ne, salo­ny tatu­ażu, będą mogły zostać owar­te ale tyl­ko po wcze­śniej­szym umó­wie­niu wizyty.

Zmia­ny nastą­pi­ły dzień po tym, jak 10.000 pra­cow­ni­ków tego sek­to­ra wezwa­ło rząd pro­win­cji do ponow­ne­go otwar­cia „zdzie­siąt­ko­wa­ne­go” przemysłu.

Rząd ogło­sił rów­nież, że w sza­rej stre­fie zaję­cia fit­ness na świe­żym powie­trzu i tre­nin­gi dla spor­tów zespo­ło­wych i indy­wi­du­al­nych będą dozwolone.

Mak­sy­mal­nie 10 osób będzie mogło uczest­ni­czyć w takich zaję­ciach i muszą   prze­strze­gać zale­ceń doty­czą­cych zdro­wia publicznego.

Pro­win­cja zmie­nia rów­nież limi­ty licz­by miejsc na świe­żym powie­trzu na ślu­by, pogrze­by i nabo­żeń­stwa reli­gij­ne. Od ponie­dział­ku limi­ty zosta­ną dosto­so­wa­ne, aby wię­cej ludzi mogło się gro­ma­dzić, o ile będą w sta­nie utrzy­mać fizycz­ną odle­głość dwóch metrów.

Ta zmia­na nie doty­czy spo­tkań towa­rzy­skich zwią­za­nych z tymi usłu­ga­mi, takich jak stypy.