Z naj­now­sze­go son­da­żu inter­ne­to­we­go Leger wyni­ka że pomi­mo kry­ty­ki rzą­du za reak­cję na COVID-19 gdy­by wybo­ry odby­ły się dziś “postę­po­wi kon­ser­wa­ty­ści” z Onta­rio zdo­by­li­by naj­wię­cej głosów.

Ankie­ta inter­ne­to­wa prze­pro­wa­dzo­na przez fir­mę Leger wyka­za­ła, że ​​38 pro­cent zde­cy­do­wa­nych wybor­ców zagło­so­wa­ło­by na tory­sów pre­mie­ra Douga For­da — nie­co mniej niż 40,5 pro­cent, któ­re tory­si uzy­ska­li w wybo­rach w 2018 roku, kie­dy zdo­by­li więk­szo­ścio­wy mandat.

Onta­rio było jed­ną z pro­win­cji naj­bar­dziej dotknię­tych pan­de­mią, a rząd For­da jest oskar­ża­ny o brak ochro­ny ludzi w domach opie­ki dłu­go­ter­mi­no­wej, w któ­rych  koro­na­wi­rus zabił ponad 3750 mieszkańców.

Pro­win­cja spo­tka­ła się rów­nież z kry­ty­ką ze stro­ny par­tii opo­zy­cyj­nych, związ­ków zawo­do­wych i rodzi­ców w związ­ku z odmo­wą usta­no­wie­nia prze­pi­sów doty­czą­cych płat­nych dni cho­ro­bo­wych dla pra­cow­ni­ków, zmniej­sze­niem liczeb­no­ści klas w szko­łach oraz czę­sto mylą­cy­mi wia­do­mo­ścia­mi na temat pro­to­ko­łów obostrzeń i szczepień.

Rząd For­da wydał miliar­dy dola­rów na pomoc w przy­pad­ku pan­de­mii i obie­cał miliar­dy wię­cej na dzia­ła­nia napraw­cze, co dopro­wa­dzi­ło do defi­cy­tu w wyso­ko­ści 33,1 miliar­da dolarów.

Andrew Enns, wice­pre­zes  Leger, stwier­dził, że ude­rzy­ła go sta­bil­ność wspar­cia For­da, bio­rąc pod uwa­gę, jak burz­li­we były ostat­nie 12 mie­się­cy dla Onta­rio — i Kanady.

„(Ford) wystę­pu­je w tele­wi­zji pra­wie codzien­nie i ma wie­lu kry­ty­ków, ale ma też spo­rą część zwo­len­ni­ków, co jest cał­kiem nie­złe, bio­rąc pod uwa­gę rok, w któ­rym prze­wo­dził rzą­do­wi” — powie­dział Enns.

Na pyta­nie, jak postę­po­wi kon­ser­wa­ty­ści pora­dzi­li sobie z pan­de­mią COVID-19, 63 pro­cent ankie­to­wa­nych stwier­dzi­ło, że par­tia dobrze sobie radziła.

To obej­mu­je 59 pro­cent zwo­len­ni­ków Par­tii Libe­ral­nej, 45 pro­cent wybor­ców NDP i 44 pro­cent zwo­len­ni­ków Par­tii Zielonych.