W przed­dzień Tri­du­um Pas­chal­ne­go dzia­ła­cze spo­łecz­ni, dzien­ni­ka­rze i
ludzie nauki wysto­so­wa­li list otwar­ty w spra­wie zaprzestania
szy­ka­no­wa­nia kato­li­ków za to, że chcą świę­to­wać najważniejsze
wyda­rze­nie w roku: Wielkanoc.
Od kil­ku­na­stu dni w mediach prze­ta­cza się nagon­ka na kato­li­ków, za to, że chcą świę­to­wać naj­waż­niej­sze wyda­rze­nia w roku: Wielkanoc.
Restryk­cje w wal­ce z epi­de­mią koro­na­wi­ru­sa naru­sza­ją pra­wa oby­wa­te­li, a jed­no­cze­śnie nie przy­no­szą spo­dzie­wa­nych efektów.

Nie­ma­ła część wier­nych pra­gnie jed­nak uczest­ni­czyć w liturgii
spra­wo­wa­nej w kościo­łach w okre­sie Tri­du­um Pas­chal­ne­go oraz w inne dni
i mają pra­wo, aby brać w niej udział w spo­sób wol­ny i nielimitowany.

Dla­te­go gru­pa dzia­ła­czy spo­łecz­nych, dzien­ni­ka­rzy i ludzi nauki
wysto­so­wa­ła list otwar­ty, w któ­rym ape­lu­je do wła­dzy aby pozwo­li­ła w
spo­ko­ju obcho­dzić wier­nym Wiel­ka­noc. Tym bar­dziej, że wła­dza świec­ka w
restryk­cjach pró­bu­je sobie uzur­po­wać pra­wa przy­na­leż­ne jedy­nie władzy
kościel­nej. Ponad­to sygna­ta­riu­sze wyra­zi­li swo­je zaniepokojenie
wypo­wie­dzia­mi poli­ty­ków, któ­re suge­ru­ją oby­wa­te­lom podejmowania
dzia­łań podob­nych do akcji SB w cza­sach komu­ni­stycz­ne­go zniewolenia.

“Szcze­gól­nie nie­po­koi fakt, że wyso­ko posta­wie­ni urzęd­ni­cy pań­stwo­wi w
swo­ich publicz­nych wypo­wie­dziach suge­ru­ją uczest­ni­kom litur­gii oraz
oso­bom postron­nym wza­jem­ne utrud­nia­nie sobie prze­by­wa­nia w kościele
poprzez dono­sy i skargi.”

reklama

Poni­żej peł­na treść listu otwar­te­go wraz z pod­pi­sa­mi (w kolejności
alfabetycznej):

My niżej pod­pi­sa­ni przy­wo­łu­jąc nakaz Chry­stu­sa, by oddać Ceza­ro­wi to, co nale­ży do Ceza­ra, a Bogu to, co nale­ży do Boga (Mt 22, 21), z naj­wyż­szym nie­po­ko­jem obser­wu­je­my kolej­ne restryk­cje rzą­do­we doty­czą­ce uczest­nic­twa w nabo­żeń­stwa reli­gij­nych. Orga­ny wła­dzy świec­kiej dra­stycz­nie ogra­ni­cza­jąc moż­li­wość uczest­nic­twa w aktach kul­tu reli­gij­ne­go w przed­dzień naj­waż­niej­szych świąt dla wier­nych Kościo­ła Kato­lic­kie­go przy­pi­su­ją sobie kom­pe­ten­cje im nieprzynależne. 

Kodeks Pra­wa Kano­nicz­ne­go sta­no­wi, że „wstęp do kościo­ła pod­czas spra­wo­wa­nia świę­tych czyn­no­ści musi być wol­ny i bez­płat­ny” (kan. 1221). Ozna­cza to, że kościół ma być otwar­ty dla wszyst­kich wier­nych, a wyni­ka to z jego defi­ni­cji jako miej­sca, do któ­re­go wier­ni mają pra­wo wstę­pu w celu uczest­ni­cze­nia w aktach kul­tu, zwłasz­cza publicz­ne­go (kan. 1214). 

Ponad­to Kon­kor­dat zawar­ty mię­dzy Sto­li­cą Apo­stol­ską a Rzecz­po­spo­li­tą Pol­ską 28.07.1993 r. zobo­wią­zu­je Pań­stwo do zapew­nie­nia Kościo­ło­wi Kato­lic­kie­mu bez wzglę­du na obrzą­dek swo­bod­ne­go i publicz­ne­go peł­nie­nia Jego misji, łącz­nie z wyko­ny­wa­niem jurys­dyk­cji oraz zarzą­dza­niem i admi­ni­stro­wa­niem Jego spra­wa­mi na pod­sta­wie pra­wa kano­nicz­ne­go (art. 5). Jed­nym z wymia­rów misji Kościo­ła Kato­lic­kie­go jest misja uświę­ca­ją­ca, mają­ca ści­sły zwią­zek z czyn­no­ścia­mi litur­gicz­ny­mi, tj. spra­wo­wa­niem sakra­men­tów i innych aktów kul­tu Bożego. 

Przy­po­mi­na­my jed­no­cze­śnie, że Paste­rze Kościo­ła w Pol­sce udzie­li­li dys­pen­sy od obo­wiąz­ku uczest­nic­twa w nie­dziel­nej Mszy Świę­tej aż do odwo­ła­nia m.in. dla osób, któ­re czu­ją oba­wę przed zara­że­niem. Nie muszą zatem uczest­ni­czyć w litur­gii ci, któ­rzy dla wła­sne­go bez­pie­czeń­stwa chcą pozo­stać w domach.

Nie­ma­ła część wier­nych pra­gnie jed­nak uczest­ni­czyć w litur­gii spra­wo­wa­nej w kościo­łach w okre­sie Tri­du­um Pas­chal­ne­go oraz w inne dni i mają pra­wo, aby brać w niej udział w spo­sób wol­ny i nielimitowany. 

Mając na uwa­dze powyż­sze, wzy­wa­my wła­dzę świec­ką do zaprze­sta­nia inge­ro­wa­nia w spra­wo­wa­nie kul­tu publicznego. 

Szcze­gól­nie nie­po­koi fakt, że wyso­ko posta­wie­ni urzęd­ni­cy pań­stwo­wi w swo­ich publicz­nych wypo­wie­dziach suge­ru­ją uczest­ni­kom litur­gii oraz oso­bom postron­nym wza­jem­ne utrud­nia­nie sobie prze­by­wa­nia w koście­le poprzez dono­sy i skargi. 

Wzy­wa­my media i wszyst­kich ludzi dobrej woli do zaprze­sta­nia nagon­ki na oso­by uczest­ni­czą­ce w nabo­żeń­stwach reli­gij­nych. Wspo­mi­na­my, że w histo­rii Pol­ski był czas, kie­dy wyda­rze­nia reli­gij­ne i nabo­żeń­stwa litur­gicz­ne pod­da­wa­no ści­słej obser­wa­cji wła­dzy, a prze­mó­wie­nia i kaza­nia dostoj­ni­ków kościel­nych były nagry­wa­ne przez funk­cjo­na­riu­szy komu­ni­stycz­nej Służ­by Bez­pie­czeń­stwa. Tak­że wśród uczest­ni­ków obec­ni byli taj­ni współ­pra­cow­ni­cy, któ­rzy szcze­gó­ło­wo infor­mo­wa­li wła­dze o prze­bie­gu uro­czy­sto­ści. Celem było repre­sjo­no­wa­nie duchow­nych oraz osób bio­rą­cych udział w aktach kul­tu reli­gij­ne­go czy innych spo­tka­niach o cha­rak­te­rze wyzna­nio­wym. Chce­my, aby obec­na wła­dza nie powta­rza­ła tych bole­snych stro­nic pol­skiej histo­rii, zapi­sa­nych zgło­ska­mi peł­ny­mi cier­pie­nia i nie­spra­wie­dli­wo­ści doty­ka­ją­cej Pola­ków, któ­rym odbie­ra­na była wol­ność publicz­nej mani­fe­sta­cji wiary. 

Daj­cie ludziom w spo­ko­ju obcho­dzić Wielkanoc.

Mar­cin Austyn, por­tal PCh24.pl

Ks. prof. dr hab. Tade­usz Bie­sa­ga SDB, Uni­wer­sy­tet Papie­ski Jana Paw­ła II w Krakowie

Jan Boda­kow­ski, poli­to­log, publicysta

Agniesz­ka Bor­kie­wicz, Media Narodowe

Ste­fan Bor­kie­wicz, Media Narodowe

Paweł Chmie­lew­ski, por­tal PCh24

Domi­nik Ćwikła, kontrrewolucja.net

Kaja Godek, Fun­da­cja Życie i Rodzina

Grze­gorz Gór­ny, publi­cy­sta, reży­ser, pro­du­cent fil­mo­wy i telewizyjny

Ks. Ryszard Hal­wa, por­tal prawy.pl

Jakub Jało­wi­czor, „Gość Niedzielny”

Paweł Jawor­ski, Żoł­nie­rze Chry­stu­sa, WiN Inspek­to­rat Warszawa 

Tomasz Kali­now­ski, Media Narodowe 

Krzysz­tof Karoń, publicysta

Łukasz Kar­piel, zastęp­ca redak­to­ra naczel­ne­go Por­ta­lu PCh24.pl, „Polo­nia Christiana” 

Krzysz­tof Kasprzak, Fun­da­cja Życie i Rodzina

Kry­stian Kra­tiuk, redak­tor naczel­ny Por­ta­lu PCh24.pl, „Polo­nia Christiana”

Ceza­ry Krysz­to­pa, redak­tor naczel­ny por­ta­lu Tysol.pl i dzien­ni­karz „Tygo­dni­ka Solidarność”

Paweł Lisic­ki, redak­tor naczel­ny tygo­dni­ka „Do Rzeczy”

Krzysz­tof Lech Łuk­sza, tele­wi­zja wRealu24.pl

Maciej Male­szyk, Kru­cja­ta Mło­dych, Insty­tut ks. Pio­tra Skargi

Roman Moto­ła, por­tal PCh24

Michał Mur­gra­bia, Media Narodowe

O. Jacek Maria Nor­kow­ski OP, dr nauk medycz­nych, etyk

Paweł Nowac­ki, dziennikarz

Maciej Paw­lic­ki, publi­cy­sta, pro­du­cent filmowy

Fran­ci­szek Pod­la­cha, Brac­two Przedmurza

Jan Pospie­szal­ski, dzien­ni­karz i publicysta

Piotr Relich, por­tal PCh24

Mar­cin Rola, Tele­wi­zja Wrealu24

Bru­non Różyc­ki, Media Narodowe

Piotr Strzem­bosz, Sto­wa­rzy­sze­nie Wia­ra i Czyn

Piotr Szlach­to­wicz, Tele­wi­zja Wrealu24

Łukasz Warze­cha, publicysta

Pau­li­na Wojt­czak, Media Narodowe

Ewa Zającz­kow­ska-Her­nik, dzien­ni­karz, publi­cy­sta wSensie.pl/Świat Rolnika.Info

Paweł Zdziar­ski, tygo­dnik „Do Rzeczy”

Agniesz­ka Żurek, “Tygo­dnik Soli­dar­ność”, por­tal Tysol.pl

Fun­da­cja Życie i Rodzi­na w dal­szym cią­gu zbie­ra też pod­pi­sy pod  pety­cją do Pre­mie­ra Mate­usza Mora­wiec­kie­go pt. “Ręce precz od  Wiel­ka­no­cy”, dostęp­ną pod linkiem:
https://www.twojepetycje.pl/petycje­/re­ce-precz-od-wiel­ka­no­cy. Pod­pis
może zło­żyć każ­dy obywatel.