Na Bia­ło­ru­si aresz­to­wa­no pol­skich dzia­ła­czy. Pol­ska mniej­szość sta­ła się obiek­tem poli­tycz­ne­go odwe­tu Miń­ska. O sytu­acji na Bia­ło­ru­si roz­ma­wia­my z kon­su­lem w Toron­to, któ­ry w pierw­szej deka­dzie XXI w. w ramach swych obo­wiąz­ków w admi­ni­stra­cji woje­wódz­twa dol­no­ślą­skie­go i rady mia­sta Wro­cła­wia utrzy­my­wał bli­skie sto­sun­ki z Bia­ło­ru­sią, i tam­tej­szą mniej­szo­ścią polską.