Wiel­ka­noc

W Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny o 8 rano przy­je­cha­ło do mnie dwóch sym­pa­tycz­nych mili­cjan­tów. Chcia­ło wziąć mnie na komi­sa­riat, ale jesz­cze nie jadłem śnia­da­nia, więc popro­si­łem, by przy­je­cha­li po 10:00 i tak uczy­ni­li. By się nie nudzić, na wszel­ki wypa­dek wzią­łem książ­kę do nabo­żeń­stwa i odmó­wi­łem parę litanii.

        Nie prze­słu­chi­wa­no mnie, a tyl­ko po dwóch godzi­nach odwie­zio­no do sądu, gdzie już raz byłem. Po pra­wie dwóch godzi­nach cze­ka­nia sia­dłem przed obli­czem mło­de­go sędzie­go, któ­ry odczy­tał pro­to­kół, że 4 kwiet­nia roz­da­wa­łem ulot­ki wzy­wa­ją­ce do demon­stra­cji prze­ciw wła­dzy przez wyłą­cza­nie świa­tła o 21:00 na 10 minut, co jest prze­stęp­stwem. Mam dostać kolej­ną karę z 1400 rubli, a posta­no­wie­nie sądu mają mi przysłać.

        Na koniec odwie­zio­no mnie do domu czy­li w mym przy­pad­ku mogę śmia­ło twier­dzić, że zacho­wa­no się wzglę­dem mnie na pozio­mie ponad europejskim.

        Uro­czy­sto­ści były na Bia­ło­ru­si jak daw­niej przy peł­nych kościo­łach i nie tyl­ko w Miń­sku. Dotar­łem w pią­tek do naj­więk­sze­go w mie­ście kościo­ła św. Szy­mo­na i św. Hele­ny — na zdję­ciu — w porę, by pomo­dlić się mię­dzy 15:00 a 16:00 czy­li w cza­sie gdy modli­twy są najskuteczniejsze.

        Potem byłem tam w sobo­tę po 14:00 by poświę­cić dary. Kościół był peł­ny, co 30 minut po poświę­ce­niu jed­nej par­tii wier­nych napeł­niał się następ­ną. Tak było od 9:00 do 20:00 czy­li przy­szło w sumie z 10 000 wier­nych, głów­nie kobiet.

        Oce­ni­łem, że repre­zen­to­wa­li oni co naj­mniej 30 000 kato­li­ków, choć nie wszy­scy dla, któ­rych dary były świę­co­ne co nie­dzie­la cho­dzą do kościoła.

        Podob­nie było w 7 innych kościo­łach, któ­re nie są mniej­sze więc oce­ni­łem na tej pod­sta­wie, że kato­li­ków w Miń­sku jest ponad 100 000 czy­li do 5% obywateli.

        W sobo­tę o 21:45 roz­po­czę­ła się rezu­rek­cja odpra­wia­na po bia­ło­ru­sku w koście­le kate­dral­nym w Miń­sku, któ­rej  prze­wod­ni­czył obec­ny admi­ni­stra­tor apo­stol­ski dece­zji miń­sko-mohy­lew­skiej i była trans­mi­to­wa­na przez kanał 1 tele­wi­zji pań­stwo­wej.  Kaza­nie zaś wygło­sił były arcy­bi­skup miń­sko-mohy­lew­ski Tade­usz Kondrusiewicz.

        Przy oka­zji trze­ba nie zapo­mi­nać, że nacjo­na­li­ści bia­ło­ru­scy z Poźnia­kiem na cze­le, zwal­cza­li jak mogli Kościół kato­lic­ki twier­dząc, że polo­ni­zu­je Bia­ło­ru­si­nów. Teraz zaś się oka­zu­je, że Kościół kato­lic­ki to prak­tycz­nie jedy­na insty­tu­cja w kra­ju, któ­ra pro­mu­je język bia­ło­ru­ski. Czy Pan Poźniak i jego kum­ple kie­dyś za swą akcj” przeproszą?

Sytu­acja w Białorusi.

        Pyta­nie jed­nak, jaka jest praw­dzi­wa sytu­acji z zacho­ro­wa­niem od wiru­sa. Ofi­cjal­nie nie ma na ten temat danych, a zresz­tą pyta­nie czy moż­na im wierzyć.

Kawał z Grodna.

        Wra­ca uszczę­śli­wio­ny mąż do domu.

        — Co się sta­ło, czy dosta­łeś pod­wyż­kę — pyta żona.

        — Nie — odpo­wia­da mąż

        — Więc co za szczę­ście — pyta znów żona?

        — Wpro­wa­dzi­li opła­tę $ 10 za prze­kro­cze­nie gra­ni­cy z Polską.

        — Więc co w tym tak dobre­go — dzi­wi się żona.

        — Prze­cież mogli wpro­wa­dzić nawet … $100!

 

Wirus

        Jesie­nią wszy­scy wie­dzie­li, że lock­down i restryk­cje sani­tar­ne w żad­nym kra­ju nie przy­nio­sły efek­tu, co wię­cej kra­je z naj­wyż­szy­mi rygo­ra­mi, mają naj­wyż­sze wskaź­ni­ki śmier­tel­no­ści i zapalności.

        „Ubocz­nym” wyni­kiem tego są nie tyl­ko w Pol­sce pro­ble­my finan­so­we Kościo­ła katolickiego

U pra­wo­sław­nych

        Tego roku ich Wiel­ka­noc będzie aż 2 maja. Czę­sto jadąc na rynek prze­cho­dząc koło pra­wo­sław­nej kate­dry, do 1831 r. kato­lic­kie­go kościo­ła i tam wpa­dam się pomo­dlić. Tym razem byłem zdzi­wio­ny, bo na środ­ku kościo­ła był stół z trzy metry dłu­gi na nim prze­ście­ra­dło bia­łe i moc róż­nych towa­rów spożywczych.

        Oka­zu­je się, że u nich w cza­sie wiel­kie­go postu, trwa­ją­ce­go 2 tygo­dnie dłu­żej niż u nas jest zwy­czaj, by trzy razy zbie­rać jedze­nie dla biednych.

Nie tak

        Pan Łatusz­ka i pani Cie­cha­no­wicz wezwa­li roda­ków do demon­stra­cji ulicz­nych 25 mar­ca. W wyni­ku tego aresz­to­wa­no ponad 100 osób i licz­ba więź­niów poli­tycz­nych wzro­sła do ponad 300.

        Ja bym po zmia­nie wła­dzy na Bia­ło­ru­si posta­wił tę parę przed sądem, bo czy wol­no nara­żać roda­ków na „przy­kro­ści”, jak były inne meto­dy dawa­nia znać wła­dzy, że się jej nie „kocha”.

        Ja pro­po­no­wa­łem wyłą­cza­nie świa­tła o 21:00, a dwie stu­dent­ki z Połoc­ka zachwa­la­ły gole­nie gło­wy, a na to nie było „moc­nych”.

Kie­dy się ruszą

        Jest to oczy­wi­ście tra­ge­dią dla kil­ku­dzie­się­ciu tysię­cy rodzin, ale są jesz­cze ubocz­ne kosz­ty unie­ru­cho­mie­nie gospo­dar­ki. Naj­cie­kaw­sze, że Epi­sko­pa­ty świa­ta jakoś nie mogą się zabrać, by zor­ga­ni­zo­wać mar­sze pokut­ne, a to tań­sze niż wszyst­kie szcze­pion­ki razem.

Prze­śla­do­wa­nie Polaków

        Ange­li­ka Borys i Andrzej Poczo­but są w wię­zie­niu i gro­zi im od 5 do 10 lat wię­zie­nia za „sze­rze­nie mowy nie­na­wi­ści”. Ponad­to są wię­zio­ne sze­fo­we wszyst­kie pięć szkół pol­skich dzia­ła­ją­cych pod „para­so­lem” ZPB. Ale dwie ofi­cjal­ne szko­ły dzia­ła­ją­ce w ramach szkol­nic­twa pań­stwo­we­go w Woł­ko­wy­sku i Grod­nie dzia­ła­ją normalnie.

        Prze­śla­do­wa­nia Pola­ków i szkol­nic­twa pol­skie­go na Bia­ło­ru­si i na Litwie to nic nowe­go tyl­ko, że teraz o tym pisze prasa.

W Wil­nie

        Obo­wią­zu­ją, jak w Pol­sce, a nawet gorzej róż­ne zaostrze­nia i zamknię­te dla wier­nych są kościo­ły na mszach. Kto chce się wyspo­wia­dać ten jest wpusz­cza­ny poje­dyn­czo i potem poje­dyn­czo dosta­je komunię.

Muzeum szpie­go­stwa

        Ist­nie­je w Washing­to­nie i nawet byłem tam kil­ka lat temu. W inter­ne­cie jest moc tam sesji gdzie byli agen­ci CIA i innych podob­nych insty­tu­cji, a jest ich w USA aż… 16 dzie­lą się wspo­mnie­nia­mi. Oka­zu­je się, że wywiad sowiec­ki i sate­li­tów pró­bo­wał pene­tro­wać wszyst­kie ame­ry­kań­skie agen­cje rzą­do­we oprócz agen­cji zaj­mu­ją­cej się spra­wa­mi… Indian.

        W sto­li­cy USA było co naj­mniej tysiąc miejsc gdzie zosta­wia­no dla szpie­gów pie­nią­dze, a odbie­ra­no inte­re­su­ją­ce materiały .

        Przy oka­zji wycho­dzi na jaw, że wywiad sowiec­ki nie raz swą wpad­kę przed­sta­wił wła­dzom kra­ju jako wiel­ki… sukces.

        Gdy­by to od mnie zale­ża­ło to bym w Miń­sku stwo­rzył podob­ne i tyl­ko pyta­nie czy Ruscy by dostar­czy­li eksponatów.

Odwal­cie się

        Jest nomi­na­cji ks. Arcy­bi­sku­pa Tade­usza Woj­dy SAC na Metro­po­li­tę Gdań­skie­go i lewi­ca czy­li  głów­nie ruchy LGBT, roz­po­czę­ły z Nim wal­kę. Kie­dy wresz­cie więk­szość wier­nych nie tyl­ko tej die­ce­zji powie im by się Kościo­łem prze­sta­li zaj­mo­wać. To nie ich insty­tu­cja więc WON by nie powie­dzieć bar­dziej ostro spie…….

Wezwa­nie opozycji

        Paweł Łatusz­ka z War­sza­wy przez TV BIELSAT ape­lu­je do oby­wa­te­li Bia­ło­ru­si, by zabra­li wszel­kie pie­nią­dze z kont w ban­kach oraz kupi­li ile tyl­ko mogą obcych dewiz. Tym chce dopro­wa­dzić do kra­chu finan­so­we­go kra­ju, ale czy ma on i jego eki­pa pro­gram rato­wa­nia kra­ju po upad­ku Władcy?

Ze Lwo­wa

        Bp Kawa, biskup pomoc­ni­czy Lwo­wa powie­dział, że sytu­acja epi­de­mio­lo­gicz­na na Ukra­inie nie odbie­ga od innych kra­jów, ale rząd nie inge­ru­je w życie Kościo­ła. Są pew­ne zale­ce­nia, ale na Ukra­inie dali­śmy wier­nym wybór, czy chcą uczest­ni­czyć w litur­gii, lub czy mogą to czy­nić za pośred­nic­twem trans­mi­sji inter­ne­to­wych. Zacho­wu­je­my wszel­kie środ­ki bez­pie­czeń­stwa, ale przy tym nie chce­my utra­cić żywych rela­cji z wier­ny­mi. Już pół roku temu — dodał — zachę­ci­li­śmy wier­nych do powro­tu do kościołów.

Bryn­dza

        Nie da się ukryć, że na Bia­ło­ru­si jest plaj­ta, a jest to wynik takich rze­czy jak:

        a — pira­mi­dal­ne wydat­ki na pre­sti­żo­we budow­le jak choć­by nowa ato­mo­wa elek­tro­stan­cja czy ileś tam hote­li w Miń­sku i sta­dio­nów lodowych

        b — to co Bia­ło­ruś pro­du­ku­je jest sprze­da­wa­ne po całym świe­cie wpły­wa nie do budżetu.

        c — moc przed­się­biorstw jest defi­cy­to­wych bo w porę dyrek­cja nie potra­fi­ła zna­leźć nowych rze­czy do pro­duk­cji i nowych rynków

        d — co naj­mniej 40 % biu­ro­kra­tów jest zbędnych

Z Rumu­nii

        Tam­tej­sza lekar­ka Fla­via Gro­șan sta­ła się bar­dzo popu­lar­na w swym kra­ju, bo wyle­czy­ła ponad 1000 osób w róż­nym wie­ku sto­su­jąc popu­lar­ne i TANIE lekar­stwa a szcze­gól­nie NIE zale­ca cho­rym poda­wa­nia dużej daw­ki tle­nu. Twier­dzi ponad­to, że wie­lu cho­rych moż­na bez kło­po­tów wyle­czyć w domu. Zosta­ła zapro­szo­na by wystą­pić przed kole­gium lekar­skim, któ­re po deli­be­ra­cjach przy­zna­ło jej rację i teraz jej sys­tem lecze­nia zosta­nie roz­po­wszech­nio­ny w tym kraju.

Anio­ły

        Mając moc cza­su sta­le buszu­ję po Inter­ne­cie i nagle zna­la­złem kil­ka fil­mi­ków mówią­cych o anio­łach, któ­re są sta­le koło nas i bro­nią nas od wie­lu kło­po­tów. Ponoć łatwo się z nimi i dusza­mi bli­skich komu­ni­ko­wać. Trze­ba się wyci­szyć i wypo­wie­dzieć swe życzenia.

        Jeże­li są oni obok nas, to pyta­nie czy też nie polu­ją na nas dia­bły i jeśli się chce sko­mu­ni­ko­wać z swym anio­łem to czy pod nie­go nie pod­szy­wa się jakiś dia­beł. W ogó­le muszę na ten temat poroz­ma­wiać z jakimś księdzem.

Lewi­ca polska

Ma wspa­nia­łe pomy­sły chce mię­dzy inny­mi wpro­wa­dzić poda­tek — akcy­zę — od mięsa.

Alek­san­der Pruszyński