Guber­na­tor sta­nu Flo­ry­da Ron DeSan­tis zre­zy­gno­wał z YouTu­be na rzecz alter­na­tyw­ne­go ser­wi­su spo­łecz­no­ścio­we­go Rum­ble po tym, jak został ocen­zu­ro­wa­ny przez YouTube.

„Nie­któ­re z naszych naj­więk­szych kon­glo­me­ra­tów medial­nych, któ­re twier­dzą, że plat­for­mą swo­bod­nej wymia­ny myśli, tak napraw­dę sta­ją się awan­gar­dą cen­zu­ry” — powie­dział DeSan­tis w wideo opu­bli­ko­wa­nym w czwar­tek pod­czas  kon­fe­ren­cji pra­so­wej. „Jeśli coś nie pasu­je do narzu­co­nej nar­ra­cji, to ich zda­niem lepiej, aby zosta­ło to zamie­cio­ne pod dywan. Naj­le­piej jest wyedy­to­wać to w nie­byt, a nie mówić ludziom prawdę.

„Myślę, że to, cze­go napraw­dę jeste­śmy świad­ka­mi, to orwel­low­ska, zmo­wa wiel­kich tech­no­lo­gii, kor­po­ra­cyj­nych mediów, a efekt koń­co­wy jest taki, że nar­ra­cja jest zawsze jed­na jedy­na “wła­ści­wa”. Nie sądzę, by tego chcie­li Ame­ry­ka­nie — a już na pew­no nie ludzie miesz­ka­ją­cy na Florydzie ”.

REKLAMA

Rum­ble z zado­wo­le­niem powi­tał DeSan­ti­sa, wscho­dzą­cą gwiaz­dę Par­tii Repu­bli­kań­skiej, któ­ra jest wymie­nia­ny jako poten­cjal­ny kan­dy­dat na pre­zy­den­ta   już w 2024 roku.

„Guber­na­tor Ron DeSan­tis jest od daw­na zwo­len­ni­kiem wol­no­ści sło­wa i stoi na cze­le wysił­ków zmie­rza­ją­cych do zde­mo­no­po­li­zo­wa­nia Big Tech” ‑stwier­dził CEO Rum­ble, Chris Pavlo­vski, w oświad­cze­niu, dla  The Epoch Times . „Rozu­mie z wła­sne­go doświad­cze­nia nie­uf­ność Ame­ry­ka­nów do mono­li­tycz­nych firm tech­no­lo­gicz­nych i zagro­że­nie, jakie sta­no­wią one dla wol­no­ści sło­wa i wol­ne­go rynku.

„YouTu­be nie­daw­no usu­nął ze swo­jej plat­for­my film przed­sta­wia­ją­cy guber­na­to­ra i kil­ku eks­per­tów medycz­nych, oma­wia­ją­cych wady prze­dłu­ża­ją­cych się blo­kad zwią­za­nych z pan­de­mią. Z dru­giej stro­ny Rum­ble zapra­sza do solid­ne­go i oby­wa­tel­skie­go dia­lo­gu na naszej plat­for­mie , w tym ze spo­strze­że­nia­mi  Gov. DeSantisa ”.