Poli­cja w Otta­wie zapo­wia­da, że utwo­rzy punk­ty kon­tro­l­ne na wszyst­kich pię­ciu mostach  i dwóch pro­mach łączą­cych Gati­ne­au i Ottawę.

To w odpo­wie­dzi na zarzą­dze­nie pro­win­cji ogra­ni­cza­ją­ce do wyłącz­nie  nie­zbęd­nych podró­że do Onta­rio z sąsied­nich pro­win­cji. Środ­ki wcho­dzą w życie o godzi­nie 12:01 w ponie­dzia­łek i ogra­ni­cza­ją podróż do osób, któ­re miesz­ka­ją lub pra­cu­ją w Onta­rio, wjeż­dża­ją do pro­win­cji ze wzglę­dów zdro­wot­nych, praw wyni­ka­ją­cych z trak­ta­tów tubyl­czych, opie­ki nad dzieć­mi, trans­por­tu towa­rów lub podró­żu­ją przez pro­win­cję tranzytem.

Pro­win­cyj­ne zarzą­dze­nie doty­czy rów­nież pie­szych i rowerzystów.

reklama

Funk­cjo­na­riu­sze będą zatrzy­my­wać tyl­ko pry­wat­ne samo­cho­dy oso­bo­we, komer­cyj­ne, są wyłą­czo­ne z nakazu.

Funk­cjo­na­riu­sze nie będą wyma­gać pisem­nej doku­men­ta­cji, aby udo­wod­nić, że ktoś ma istot­ny powód wjaz­du do Onta­rio. „Musi­my ufać, że ludzie będą uczci­wi” — powie­dział inspek­tor  Michel Marin z ottaw­skiej policji.

„Jest cał­kiem spo­ro ludzi, któ­rzy miesz­ka­ją po stro­nie Gati­ne­au w Que., Któ­re codzien­nie przy­jeż­dża­ją do Otta­wy do pra­cy, a wie­lu z nich to pra­cow­ni­cy nie­zbęd­ni… Po pro­stu pozwo­li­my im przejść”.

Poli­cja OPP roz­mie­ści rów­nież funk­cjo­na­riu­szy  na dro­gach mię­dzy­pro­win­cyj­nych, w tym na auto­stra­dach 401, 417 i 17, oraz na moście   przy John Stre­et w Haw­kes­bu­ry w Ontario.