Polska powinna być obecna w Afryce cz 3

Trze­cia i ostat­nia część roz­mo­wy ze Sta­ni­sła­wem Baruą, Kenij­czy­kiem, Pola­kiem, kato­li­kiem fil­mow­cem, tym razem o histo­rii jego rodzi­ny, obec­no­ści Pol­ski w Afry­ce i glo­ba­li­stycz­nej rewo­lu­cji, któ­rej Afry­ka jest wiel­kim polem bitwy.