W dniu 26 kwiet­nia 2021 r. w Resur­rec­tion Manor Water­loo, zmarł śp. ks. Cze­sław Chmu­rzyń­ski CR. Miał 89 lat, 70 lat życia zakon­ne­go i 64 lata kapłaństwa.

(…)

Śp. ks. Cze­sław Chmu­rzyń­ski był człon­kiem Ryce­rzy Kolum­ba. Ofiar­nie dzia­łał w Kon­fe­ren­cji Pol­skich Księ­ży na Wschod­nią Kana­dę, któ­rej przez wie­le lat był sekretarzem.

Spe­cjal­ny roz­dział w życiu i posłu­dze śp. ks. Cze­sła­wa roz­po­czął się w roku 1997, kie­dy to moc­no zaan­ga­żo­wał się w ewan­ge­li­za­cyj­ne dzie­ło Radia Mary­ja. W roku 2000 stał się jed­nym z człon­ków fun­da­to­rów Fami­ly of Radio Maria Cana­da, orga­ni­za­cji pro­mu­ją­cej zasa­dy i naucza­nie Kościo­ła kato­lic­kie­go oraz pro­pa­gu­ją­cej wśród Polo­nii Radio Mary­ja i TV Trwam. Był skarb­ni­kiem i sekre­ta­rzem tej orga­ni­za­cji. Przez wie­le lat ofiar­nie peł­nił te obo­wiąz­ki, czu­wa­jąc nad spra­wa­mi admi­ni­stra­cyj­ny­mi i dusz­pa­ster­ski­mi orga­ni­za­cji, przy­czy­nił się do wiel­kie­go roz­wo­ju dzia­łal­no­ści ewan­ge­li­za­cyj­nej Radia Mary­ja a potem TV Trwam w Kanadzie.

W 2014 roku ks. Chmu­rzyń­ski prze­szedł na eme­ry­tu­rę do para­fii św. Józe­fa w Brant­ford, a następ­nie prze­niósł się do Resur­rec­tion Manor w Water­loo w 2018 r.

Śp. ks. Cze­sław Chmu­rzyń­ski był kapła­nem głę­bo­kiej wia­ry i poboż­no­ści. Przez lata pro­wa­dził kil­ka piel­grzy­mek. Jego posłu­ga dusz­pa­ster­ska wpły­nę­ła pozy­tyw­nie na życie jego uczniów, bra­ci zakon­nych, para­fian, rodzi­ny oraz słu­cha­czy Radia Mary­ja. Dał się też poznać jako kapłan ubo­gi, któ­ry w wie­lu sytu­acjach, odma­wia­jąc sobie należ­nych upo­sa­żeń, wspo­ma­gał innych, będą­cych w potrzebie.

Msza św. żałob­na z powo­du ogra­ni­czeń COVID-19 spra­wo­wa­na będzie w póź­niej­szym ter­mi­nie. Modli­twy przy trum­nie śp. ks. Cze­sła­wa Chmu­rzyń­skie­go będą mia­ły miej­sce na cmen­ta­rzu Holy Sepul­cher Ceme­te­ry w Bur­ling­ton, ON.

Jacek Cydzik CSsR/radiomaryja.pl

całość tutaj