Kana­dyj­skie uni­wer­sy­te­ty nie spie­szą się z żąda­niem od stu­den­tów oka­zy­wa­nia pasz­por­tów szcze­pion­ko­wych, gdy ci będą wra­cać na zaję­cia w nowym roku aka­de­mic­kim. Kil­ka dużych uczel­ni oświad­czy­ło, że nie zamie­rza wyma­gać oka­za­nia dowo­du szcze­pie­nia. Wśród nie­zde­cy­do­wa­nych są Uni­ver­si­ty of Bri­tish Colum­bia, Uni­ver­si­ty of Alber­ta i McGill University

Andrew Kirk, pro­fe­sor inży­nie­rii i prze­wod­ni­czą­cy związ­ku nauczy­cie­li aka­de­mic­kich na McGill, pod­kre­śla, że opi­nie w spra­wie pasz­por­tów są róż­ne. Część pro­fe­so­rów uwa­ża, że wszy­scy stu­den­ci powin­ni być zaszcze­pie­ni. Inni jed­nak uwa­ża­ją, że jeśli sami nauczy­cie­le się zaszcze­pią i będą zacho­wy­wa­ne wszel­kie środ­ki ostroż­no­ści, to wyma­ga­nie szcze­pie­nia od stu­den­tów nie jest potrzeb­ne. Uczel­nia nie ma na razie spre­cy­zo­wa­nych pla­nów, ale jej rzecz­nik mówi, że gene­ral­nie zakła­da się, iż wszy­scy z grup ryzy­ka się zaszcze­pią do jesieni.

Kil­ka­dzie­siąt uni­wer­sy­te­tów w Sta­nach Zjed­no­czo­nych zażą­da­ło pasz­por­tów szcze­pień. Wśród nich są takie uczel­nie jak Rut­gers, Brown, Cor­nell i Northeastern.

REKLAMA

Cana­dian Civil Liber­ties Asso­cia­tion pod­kre­śla, że pasz­por­ty szcze­pion­ko­we budzą wąt­pli­wo­ści. Wią­żą się na przy­kład z obo­wiąz­kiem upu­blicz­nia­nia pry­wat­nych infor­ma­cji doty­czą­cych zdro­wia osób. Poza tym grup nie­pro­po­ro­cjo­nal­nie moc­no dotknię­te COVID-19 – w tym nowi imi­gran­ci i mniej­szo­ści raso­we – mogą być dodat­ko­wo napięt­no­wa­ne żąda­niem od nich dowo­dów szcze­pień. Rasizm sys­te­mo­wy zacznie wkra­dać się do wybo­rów pod­mo­io­tów świad­czą­cych usłu­gi medycz­ne. Bez pasz­por­tu dostęp do czę­ści usług czy miejsc może być ograniczony.

Część kana­dyj­skich uczel­ni powo­łu­je się na wytycz­ne rzą­do­we. Uni­ver­si­ty of Bri­tish Colum­bia pod­kre­śla, że szcze­pion­ka nie jest obo­wiąz­ko­wa, dla­te­go nie zamie­rza wyma­gać paszportów.

Uni­ver­si­ty of Toron­to nie pod­jął jesz­cze decyzji.