Od wtor­ku 18 maja każ­dy miesz­ka­niec Onta­rio w wie­ku 18 lat i wię­cej lat może zare­zer­wo­wać ter­min szcze­pie­nia COVID-19

Wizy­ty moż­na rezer­wo­wać za pośred­nic­twem pro­win­cyj­ne­go por­ta­lu inter­ne­to­we­go , call cen­ter lub sys­te­mów rezer­wa­cji lokal­nych jed­no­stek służ­by zdrowia.

Oso­by, któ­re w tym roku koń­czą 18 lat, mogą rezer­wo­wać szcze­pion­ki Pfizer-BioNTech.

 

Tym­cza­sem gene­rał bry­ga­dy Kri­sta Bro­die (na zdję­ciu) zosta­ła mia­no­wa­na na nowe­go sze­fa kana­dyj­skie­go pro­gra­mu wyszcze­pia­nia populacyjnego.
Jej poprzed­nik gen. Dyw. Dany For­tin został oskar­żo­ny o nad­uży­cia seksualne

KMru­sta Bro­dy to ofi­cer logi­sty­ki armii, któ­ry spę­dzi­ła ponad 30 lat w mundurze

Bro­die dowo­dzi­ła 1 Bata­lio­nem kwa­ter­mi­strzow­skim, jed­ną z naj­więk­szych jed­no­stek woj­sko­wych. Słu­ży­ła rów­nież w misjach zagra­nicz­nych w Chor­wa­cji, Bośni i Afganistanie.

Była klu­czo­wym człon­kiem zespo­łu kie­ro­wa­ne­go przez Fortina.