Dzi­siaj obcho­dzi­my 77 rocz­ni­cę Bitwy o Mon­te Cas­si­no. Pomi­mo panu­ją­cej pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa pamię­taj­my o tych, któ­rzy tam wal­czy­li, o wszyst­kich, któ­rzy spo­czę­li na zie­mi wło­skiej. O wszyst­kich któ­rym pomi­mo zwy­cię­stwa nie dane było wró­cić do rodzin­ne­go domu lecz na życie z dala od ojczy­zny o któ­rą tak dziel­nie wal­czy­li i prze­le­wa­li krew . Pamię­taj­my o tych boha­te­rach. Niech żyją!

Hen­ryk Niepalla

 

reklama