Od 31 maja „zde­cy­do­wa­na więk­szość” regio­nów Quebe­cu zacznie wyglą­dać tro­chę bar­dziej jak nor­mal­nie w ramach nowe­go, trzy­stop­nio­we­go pla­nu ponow­ne­go otwar­cia, zapre­zen­to­wa­ne­go we wtorek.

Tego dnia więk­szość pro­win­cji zosta­nie ogło­szo­na poma­rań­czo­wą stre­fą: restau­ra­cje i siłow­nie będą otwar­te — z pew­ny­mi ogra­ni­cze­nia­mi — a lice­ali­ści powró­cą na zaję­cia w peł­nym wymia­rze godzin.

Dwa tygo­dnie póź­niej, do 14 czerw­ca, pro­win­cja przej­dzie do żół­tej stre­fy. Roz­pocz­ną się spor­ty zespo­ło­we, a ludzie będą mogli ponow­nie odwie­dzić inne gospo­dar­stwo domo­we. Bary otwo­rzą drzwi, a nie­co wcze­śniej, począw­szy od 11 czerw­ca, otwo­rzą się ich patia.

A pod koniec czerw­ca, gdy Quebec wej­dzie do zie­lo­nej stre­fy, wej­dą  jesz­cze bar­dziej łagod­ne zasa­dy. W pomiesz­cze­niu będzie mogło się spo­tkać do 10 osób. Festi­wa­le ple­ne­ro­we będą mogły pomie­ścić do 2500 osób.

Nie­któ­re środ­ki nadej­dą nawet wcze­śniej niż te trzy ofi­cjal­ne kro­ki, wyja­śni­li przy­wód­cy pro­win­cji na kon­fe­ren­cji prasowej.

28 maja w całej pro­win­cji skoń­czy się godzi­na poli­cyj­na, restau­ra­cje będą mogły otwie­rać swo­je patia, a ludzie będą mogli odby­wać małe spo­tka­nia na świe­żym powie­trzu dla ośmiu osób na swo­ich podwórkach.

Pre­mier Fra­nço­is Legault chwa­lił miesz­kań­ców Quebe­cu,  za wypeł­nia­nie „swo­ich obo­wiąz­ków oby­wa­tel­skich” i szyb­kie szcze­pie­nia, co pozwo­li­ło pro­win­cji prze­wi­dzieć, że trzy czwar­te popu­la­cji zosta­nie zaszcze­pio­ne pierw­szą daw­ką — ponad tydzień wcześniej.

Więk­szość dzia­łań dozwo­lo­nych w okre­sie let­nim wyda­je się rów­nież nadal wyma­gać masek, przy­naj­mniej do cza­su, gdy dana oso­ba otrzy­ma dwie daw­ki szczepionki.

Pro­win­cja mia­ła nadzie­ję, że do 24 czerw­ca zosta­nie zaszcze­pio­nych 75 pro­cent popu­la­cji, ale wyglą­da na to, że osią­gnie ten cel do 15 czerwca.

Oko­ło 5 do 10 pro­cent miesz­kań­ców Quebe­cu jest sta­now­czo prze­ciw­nych pomy­sło­wi szcze­pie­nia.   Mło­dzi ludzie oka­za­li zaś bar­dzo duże zain­te­re­so­wa­ni szczepieniami

 
Tym­cza­sem mini­ster zdro­wia Onta­rio zapo­wie­dzia­ła we wto­rek, że plan ponow­ne­go otwar­cia zosta­nie wkrót­ce opu­bli­ko­wa­ny, zauwa­ża­jąc, że współ­pra­co­wa­ła z Głów­nym Urzęd­ni­kiem Medycz­nym ds. Zdro­wia i eks­per­ta­mi medycz­ny­mi nad „Bez­piecz­nym i ostroż­nym ponow­nym otwar­ciem Ontario”.

Chri­sti­ne Elliott nie ujaw­ni­ła szcze­gó­łów, zauwa­ża­jąc jedy­nie, że plan jest nieuchronny.

„Nie mogę podać wię­cej szcze­gó­łów na ten temat, ale będzie to wkrót­ce” — powie­dział Elliott we wtorek.