Miesz­kań­cy Kana­dy mogą udać się do Sta­nów Zjed­no­czo­nych w celu uzy­ska­nia szcze­pie­nia prze­ciw­ko COVID-19 i unik­nąć kwa­ran­tan­ny po powro­cie, jeśli speł­nią kil­ka pro­stych warun­ków potwier­dzi­ła Kana­dyj­ska Agen­cja Zdro­wia Publicznego.

Warun­ki te obej­mu­ją posia­da­nie notat­ki od licen­cjo­no­wa­ne­go pra­cow­ni­ka służ­by zdro­wia w Kana­dzie, że szcze­pie­nie jest koniecz­ne z medycz­ne­go punk­tu widze­nia, oraz pisem­ny dowód od licen­cjo­no­wa­ne­go dostaw­cy szcze­pio­nek w USA.

Prze­pi­sy doty­czą­ce kwa­ran­tan­ny uchwa­lo­ne przez rząd fede­ral­ny zawie­ra­ją wyją­tek dla pod­sta­wo­wych usług medycz­nych uzy­ska­nych za gra­ni­cą. Agen­cja twier­dzi, że szcze­pie­nie na koro­na­wi­ru­sa mie­ści się w tej definicji.

Zwol­nie­nie ofe­ru­je wie­lu oso­bom  sto­sun­ko­wo pro­sty spo­sób na szyb­kie uzy­ska­nie pożą­da­ne­go szcze­pie­nia i ewen­tu­al­ne zała­twie­nie oso­bi­stych spraw w USA.

Ponad­to, aby kwa­li­fi­ko­wać się do zwol­nie­nia, podróż musi odby­wać się pry­wat­nym pojaz­dem, ale może obej­mo­wać oso­bę wspierającą.

Po powro­cie, zda­niem władz zdro­wot­nych, podróż­ni zwol­nie­ni z kwa­ran­tan­ny muszą przez cały czas nosić maskę w miej­scach publicz­nych i prze­cho­wy­wać listę bli­skich kon­tak­tów i odwie­dzo­nych miejsc przez 14 dni.

Co waż­ne, Health Cana­da zauwa­ży­ło, że ame­ry­kań­scy agen­ci gra­nicz­ni mają ostat­nie sło­wo w spra­wie tego, kogo wpu­ści­li, i że podróż­ni powra­ca­ją­cy muszą dostar­czyć wyma­ga­ne doku­men­ty agen­tom Cana­da Bor­der Servi­ces w celu pod­ję­cia osta­tecz­nej decy­zji o zwol­nie­niu z kwarantanny.

Pre­mier Justin Tru­de­au zasu­ge­ro­wał we wto­rek, że trzy czwar­te Kana­dyj­czy­ków będzie musia­ło zostać zaszcze­pio­nych prze­ciw­ko COVID-19, zanim będzie moż­na ponow­nie otwo­rzyć gra­ni­cę kanadyjsko-amerykańską .

Te same szcze­pion­ki pro­du­ko­wa­ne w Kala­ma­zoo w sta­nie Michi­gan są rów­nież roz­pro­wa­dza­ne w Kana­dzie, ale popyt w USA jest niższy.

Rząd fede­ral­ny powie­dział, że milio­ny dawek szcze­pion­ki COVID-19 zaczną napły­wać w naj­bliż­szych dniach, ale dosta­wy pozo­sta­ją ogra­ni­czo­ne w wie­lu obszarach.