Sta­ny Zjed­no­czo­ne zdję­ły część sank­cji nało­żo­nych na rosyj­skie fir­my budu­ją­ce gazo­ciąg Nordstream2 a sekre­tarz sta­nu Blin­ken zapo­wie­dział pod­czas spo­tka­nia z Ław­ro­wem w Islan­dii, że współ­pra­ca z Rosją uczy­ni świat bar­dziej bezpiecznym.

Wie­lu komen­ta­to­rów w Pol­sce  w pro­stych sło­wach pod­su­mo­wu­je: Jest to fia­sko pol­skiej poli­ty­ki zagra­nicz­nej — Pol­ska zosta­je na lodzie, gdy USA będą usi­ło­wa­ły prze­cią­gnąć Rosję na swo­ją stro­nę ofe­ru­jąc jej odstą­pie­nie od zaang­żo­wa­nia w pro­jek­ty Euro­py Środka

Sekre­tarz sta­nu USA Anto­ny Blin­ken i mini­ster spraw zagra­nicz­nych Rosji Sier­giej Ław­row pod­kre­śli­li, że oba kra­je mają róż­ni­ce, ale powin­ny współ­pra­co­wać w wie­lu kwestiach

W wystą­pie­niu otwie­ra­ją­cym roz­mo­wy na Islan­dii w śro­dę wie­czo­rem Blin­ken powie­dział, że „nie jest tajem­ni­cą, że mamy róż­ni­ce” i że Waszyng­ton zare­agu­je na agre­syw­ne dzia­ła­nia Rosji, ale świat był­by bez­piecz­niej­szy, gdy­by przy­wód­cy obu kra­jów współpracowali.

Ław­row stwier­dził, że Rosja i Sta­ny Zjed­no­czo­ne mają „poważ­ne róż­ni­ce”, ale muszą współ­pra­co­wać „w dzie­dzi­nach, w któ­rych koli­du­ją nasze interesy”.

Spo­tka­nie było pierw­szą oso­bi­stą roz­mo­wą na wyso­kim szcze­blu mię­dzy admi­ni­stra­cją Bide­na a rosyj­skim odpo­wied­ni­kiem, poprze­dza­ją­cą ewen­tu­al­ny czerw­co­wy szczyt pre­zy­denc­ki, mają­cy na celu popra­wę   sto­sun­ków mię­dzy były­mi wro­ga­mi z cza­sów zim­nej wojny.

Rosja jest goto­wa upo­rząd­ko­wać kwe­stie, któ­re pozo­sta­ły po poprzed­niej admi­ni­stra­cji USA — dodał Ław­row, odno­sząc się do pre­zy­den­tu­ry Donal­da Trumpa.

Blin­ken powie­dział, że Biden chce “prze­wi­dy­wal­nych, sta­bil­nych rela­cji z Rosją” i powie­dział, że oba kra­je mogą współ­pra­co­wać w wal­ce z pan­de­mią koro­na­wi­ru­sa, prze­ciw­dzia­ła­niu zmia­nom kli­ma­tycz­nym, radze­niu sobie z pro­gra­ma­mi nukle­ar­ny­mi Ira­nu i Korei Pół­noc­nej oraz kon­flik­cie w Afganistanie.

„Uwa­ża­my, że jest to dobre dla naszych ludzi, dla Rosjan i rze­czy­wi­ście dobre dla świa­ta” — powie­dział Blinken.

Rosyj­skie media infor­mo­wa­ły, że kanc­lerz Austrii zapro­po­no­wał Wie­deń jako miej­sce spo­tka­nia dla ewen­tu­al­ne­go szczy­tu Biden — Putin