Przed war­szaw­ski­mi amba­sa­da­mi USA i Kana­dy zawi­sły tęczo­we fla­gi. Jest to wyraz popar­cia amba­sa­do­rów dla tęczo­wej rewo­lu­cji w Pol­sce i jej postu­la­tów. Oby­wa­te­le Pol­scy mają peł­ne pra­wo do wpły­wa­nia swo­ją aktyw­no­ścią na sytu­acje w Pol­sce. Amba­sa­do­rzy takie­go pra­wa nie mają. Inge­ro­wa­nie przed­sta­wi­cie­li obce­go pań­stwa w życie poli­tycz­ne Pol­ski jest naru­sze­niem suwe­ren­no­ści nasze­go kra­ju i powin­no być przez pol­skie pań­stwo zwal­cza­ne – nie­za­leż­nie od tego, za jaką opcją poli­tycz­ną opo­wia­da­ją się obcy dyplo­ma­ci. Po doświad­cze­niach Pol­ski przed­ro­zbio­ro­wej wszel­ka aktyw­ność obcych dyplo­ma­tów jest z zasa­dy nie­do­pusz­czal­na. Tak jak Pol­ska nie inge­ru­je w życie poli­tycz­ne innych kra­jów, tak i te inne kra­je nie powin­ny inge­ro­wać w życie poli­tycz­ne Polski.

Inge­ren­cje amba­sa­dy USA w życie poli­tycz­ne Pol­ski pod­wa­ża­ją wia­rę Pola­ków w sojusz z USA. Po eks­ce­sach ame­ry­kań­skie­go amba­sa­do­ra widać, że dla USA Pol­ska się nie liczy. Zapew­ne, kie­dy Rosja zaata­ku­je Pol­skę pod pre­tek­stem obro­ny praw tęczo­wych czy Żydów to armia ame­ry­kań­ska sta­cjo­nu­ją­ca w Pol­sce nie będzie wspie­rać Pola­ków, tyl­ko opo­wie się za rosyj­skim agre­so­rem. War­to przy­po­mnieć, że Rosja zaata­ko­wa­ła Pol­skę i doko­na­ła roz­bio­ru nasze­go kra­ju pod pre­tek­stem obro­ny praw mniej­szo­ści reli­gij­nych – dziś takim dosko­na­łym pre­tek­stem będzie obro­na praw Żydów i osób LGBT.

Fla­gi na war­szaw­skich amba­sa­dach USA czy Kana­dy zawi­sły z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Prze­ciw Homo­fo­bii, Bifo­bii i Trans­fo­bii. Z tej też oka­zji 48 amba­sa­do­rów i przed­sta­wi­cie­li orga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych w Pol­sce opu­bli­ko­wa­ło list otwar­ty z popar­ciem dla spo­łecz­no­ści LGBTI, czy­li z popar­ciem dla postu­la­tów tęczo­wej rewo­lu­cji. Takie głu­pie listy obcy dyplo­ma­ci pod­pi­su­ją od 2012 roku – jest to ordy­nar­ne inge­ro­wa­nie obcych dyplo­ma­tów życie poli­tycz­ne w Pol­sce. Treść tego­rocz­ne­go listu jest wła­ści­wie iden­tycz­na z tre­ścią listów w latach poprzednich.

W liście tym moż­na prze­czy­tać, że „z oka­zji Mię­dzy­na­ro­do­we­go Dnia Prze­ciw Homo­fo­bii, Bifo­bii i Trans­fo­bii (IDAHOT) chce­my wyra­zić nasze popar­cie dla sta­rań o uświa­da­mia­nie opi­nii publicz­nej w kwe­stii pro­ble­mów, jakie doty­ka­ją spo­łecz­ność gejów, les­bi­jek, osób bisek­su­al­nych, trans­pł­cio­wych i inter­pł­cio­wych (LGBTI) oraz innych mniej­szo­ści w Polsce”.

Amba­sa­do­rzy wyra­zi­li uzna­nie dla tęczo­wej aktyw­no­ści nie tyl­ko w War­sza­wie, ale i „w innych mia­stach Pol­ski – w Bia­łym­sto­ku, Byd­gosz­czy, Czę­sto­cho­wie, Gdy­ni, Gnieź­nie, Gorzo­wie Wiel­ko­pol­skim, Kali­szu, Kato­wi­cach, Kiel­cach, Koni­nie, Kosza­li­nie, Kra­ko­wie, Lubli­nie, Łodzi, Olsz­ty­nie, Opo­lu, Pile, Płoc­ku, Pozna­niu, Radom­sku, Rze­szo­wie, Szcze­ci­nie, Toru­niu, Trój­mie­ście, War­sza­wie, Wło­cław­ku, Wro­cła­wiu i Zie­lo­nej Górze”. Wszę­dzie tam przy­jezd­ni geje z War­sza­wy i z zagra­ni­cy orga­ni­zo­wa­li tęczo­we parady.

Według amba­sa­do­rów wspie­ra­nie tęczo­wej rewo­lu­cji wyni­ka z popie­ra­nia praw czło­wie­ka. Wbrew insy­nu­acjom amba­sa­do­rów nikt w Pol­sce praw gejów nie łamie i nie ma struk­tu­ral­ne­go pro­ble­mu prze­mo­cy wobec osób z pro­ble­ma­mi sek­su­al­ny­mi. List amba­sa­do­rów moż­na potrak­to­wać jak insy­nu­acje, szka­lo­wa­nie Pol­ski, poma­wia­nie Pola­ków, że nasi roda­cy dys­kry­mi­nu­ją oso­by z pro­ble­ma­mi sek­su­al­ny­mi i sto­su­ją wobec nich przemoc.

W swo­im odra­ża­ją­cym liści amba­sa­do­rzy wyra­zi­li uzna­nie „dla cięż­kiej pra­cy spo­łecz­no­ści LGBTI i innych spo­łecz­no­ści w Pol­sce i na całym świe­cie, jak rów­nież dla pra­cy wszyst­kich ludzi, któ­rych celem jest zapew­nie­nie prze­strze­ga­nia praw osób LGBTI oraz innych osób sto­ją­cych przed podob­ny­mi wyzwa­nia­mi, a tak­że zapo­bie­ga­nie dys­kry­mi­na­cji, w szcze­gól­no­ści tej moty­wo­wa­nej orien­ta­cją sek­su­al­ną czy toż­sa­mo­ścią płcio­wą. Pra­wa czło­wie­ka są uni­wer­sal­ne i wszy­scy, w tym oso­by LGBTI, mają pra­wo w peł­ni z nich korzy­stać. Jest to kwe­stia, któ­rą wszy­scy powin­ni wspierać”.

Anty­pol­ski list popie­ra­ją­cy tęczo­wą rewo­lu­cję popisali:

Jako człon­ko­wie trój­ki koordynatorów:

 • J.E. Luc Jacobs, Amba­sa­dor Kró­le­stwa Bel­gii, koor­dy­na­tor listu 2020 r.
 • J.E. Ole Toft, Amba­sa­dor Kró­le­stwa Danii, koor­dy­na­tor 2021 r.
 • B. Bix Aliu, Char­gé d’affaires a.i., Amba­sa­da Sta­nów Zjed­no­czo­nych Ame­ry­ki, koor­dy­na­tor listu 2022 r.

Jako sygna­ta­riu­sze:

 1. J.E. Ana María Ramírez, Amba­sa­dor Repu­bli­ki Argentyny
 2. J.E. Lloyd Bro­drick, Amba­sa­dor Australii
 3. J.E. Wer­ner Alm­ho­fer, Amba­sa­dor Austrii
 4. J.E. Julio Bra­vo Iubi­ni, Amba­sa­dor Chile
 5. J.E. Tomi­slav Vido­še­vić, Amba­sa­dor Repu­bli­ki Chorwacji
 6. Geo­r­gios Geo­r­giou, Char­gé d’affaires, Amba­sa­da Repu­bli­ki Cypryjskiej
 7. Robert Mar­kić, Char­ge d’affaires a.i., Amba­sa­da Czarnogóry
 8. J.E. Ivan Jestřáb, Amba­sa­dor Repu­bli­ki Czeskiej
 9. Iván Gar­ces Bur­ba­no, Char­gé d’affaires, Amba­sa­da Ekwadoru
 10. J.E. Mar­tin Roger, Amba­sa­dor Repu­bli­ki Estońskiej
 11. J.E. Juha Ott­man, Amba­sa­dor Finlandii
 12. J.E. Frédéric Bil­let, Amba­sa­dor Francji
 13. J.E. Micha­el-Efstra­tios C. Darat­zi­kis, Amba­sa­dor Repu­bli­ki Grecji
 14. J.E. Fran­ci­sco Javier Sana­bria Val­der­ra­ma, Amba­sa­dor Kró­le­stwa Hiszpanii
 15. J.E. Daph­ne Berg­sma, Amba­sa­dor Kró­le­stwa Niderlandów
 16. J.E. Emer O’Connell, Amba­sa­dor Irlandii
 17. J.E. María Erla Marels­dót­tir, Amba­sa­dor Islandii
 18. Tal Ben-Ari Yaalon, Char­gé d’affaires, Amba­sa­da Izraela
 19. J.E. Leslie Scan­lon, Amba­sa­dor Kanady
 20. J.E. Edu­ar­das Bori­so­vas, Amba­sa­dor Repu­bli­ki Litewskiej
 21. J.E. Paul Schmit, Amba­sa­dor Wiel­kie­go Księ­stwa Luksemburga
 22. J.E. Edgars Bon­dars, Amba­sa­dor Repu­bli­ki Łotewskiej
 23. J.E. Vasil Pano­vski, Amba­sa­dor Mace­do­nii Północnej
 24. J.E. John Paul Grech, Amba­sa­dor Repu­bli­ki Malty
 25. J.E. Arndt Frey­tag von Lorin­gho­ven, Amba­sa­dor Niemiec
 26. J.E. Anders Eide, Amba­sa­dor Kró­le­stwa Norwegii
 27. J.E. Mary Thur­ston, Amba­sa­dor Nowej Zelandii
 28. J.E. Luís Caba­ço, Amba­sa­dor Portugalii
 29. J.E. Dario Galas­si, Amba­sa­dor San Marino
 30. J.E. Niko­la Zuro­vac, Amba­sa­dor Repu­bli­ki Serbii
 31. J.E. Bože­na Foršt­na­rič Boro­je, Amba­sa­dor Słowenii
 32. J.E. Jürg Bur­ri, Amba­sa­dor Szwajcarii
 33. J.E. Ste­fan Gul­l­gren, Amba­sa­dor Szwecji
 34. J.E. Andrii Desh­chyt­sia, Amba­sa­dor Ukrainy
 35. J.E. Luis Gómez Urda­ne­ta, Amba­sa­dor Boli­wa­riań­skiej Repu­bli­ki Wenezueli
 36. J.E. Anna Clu­nes, Amba­sa­dor Zjed­no­czo­ne­go Kró­le­stwa Wiel­kiej Bry­ta­nii i Irlan­dii Północnej
 37. J.E. Aldo Ama­ti, Amba­sa­dor Włoch
 38. Tho­mas Castrel, Przed­sta­wi­ciel Gene­ral­ny Rzą­du Flandrii
 39. Pas­ca­le Del­com­mi­net­te, Admi­ni­stra­tor Gene­ral­ny Wal­lo­nie-Bru­xel­les Inter­na­tio­nal, Biu­ro Walo­nii-Bruk­se­li w Warszawie
 40. Mat­teo Mecac­ci, Dyrek­tor ODIHR — Biu­ra Insty­tu­cji Demo­kra­tycz­nych i Praw Czło­wie­ka OBWE
 41. Witold Natur­ski, Peł­nią­cy Obo­wiąz­ki Dyrek­to­ra Przed­sta­wi­ciel­stwa Komi­sji Euro­pej­skiej w Polsce
 42. Jacek Safu­ta, Szef Biu­ra Kon­tak­to­we­go Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go w Polsce
 43. Chri­sti­ne Goy­er, Przed­sta­wi­ciel Wyso­kie­go Komi­sa­rza Naro­dów Zjed­no­czo­nych ds. Uchodź­ców w Polsce
 44. Tho­mas E. Gar­rett, Sekre­tarz Gene­ral­ny Wspól­no­ty Demokracji
 45. Livia Styp-Rekow­ska, Szef Misji Mię­dzy­na­ro­do­wej Orga­ni­za­cji ds. Migra­cji (IOM) w Polsce

War­to przy­po­mnieć, że cele tęczo­wej rewo­lu­cji nie są zwią­za­ne tyl­ko z kwe­stia­mi LGBT. W 2019 amba­sa­do­rzy 53 kra­jów (w tym i amba­sa­dor USA) popie­ra­li postu­la­ty Para­dy Rów­no­ści (któ­ra z powo­du ”covia” nie mogła przejść przez War­sza­wę ani w 2020, ani w tym roku).

Popar­ci przez amba­sa­do­rów (w tym i amba­sa­do­ra USA) uczest­ni­cy tęczo­wej para­dy żąda­li „aktyw­nej poli­ty­ki anty­dy­skry­mi­na­cyj­nej, doty­czą­cej wszyst­kich mniej­szo­ści […], wpro­wa­dze­nia ure­gu­lo­wań praw­nych uła­twia­ją­cych pro­ces medycz­ne­go i praw­ne­go potwier­dze­nia płci oso­bom trans­pł­cio­wym, […] roz­sze­rze­nie prze­pi­sów doty­czą­cych mowy nie­na­wi­ści o kwe­stie doty­czą­ce toż­sa­mo­ści płcio­wej i orien­ta­cji sek­su­al­nej oraz sku­tecz­ne egze­kwo­wa­nie już ist­nie­ją­cych regu­la­cji, […] peł­nej rów­no­ści mał­żeń­skiej z pra­wem do adop­cji z wszyst­ki­mi wyni­ka­ją­cy­mi z tego pra­wa­mi i obo­wiąz­ka­mi oraz usta­wy regu­lu­ją­cej związ­ki nie­bę­dą­ce mał­żeń­stwa­mi, w tym szcze­gól­nie prze­pi­sów zapew­nia­ją­cych zabez­pie­cze­nie wza­jem­nych zobowiązań”.

Wspie­ra­ni przez amba­sa­do­rów uczest­ni­cy para­dy doma­ga­li się: likwi­da­cji wyklu­cze­nia prze­strzen­ne­go, otwie­ra­nia i udo­stęp­nia­nia „prze­strze­ni miej­skiej spo­łe­czeń­stwu”, „skró­ce­nia pro­ce­du­ry wysta­wia­nia wiz do Pol­ski, […] ogra­ni­cze­nia biu­ro­kra­cji sto­so­wa­nej wobec obco­kra­jow­ców miesz­ka­ją­cych w Pol­sce, […] popra­wie­nia warun­ków, w jakich prze­trzy­my­wa­ni są azy­lan­ci na tere­nie Pol­ski, […] wpro­wa­dze­nia do szkół publicz­nych rze­tel­nej, nowo­cze­snej edu­ka­cji anty­dy­skry­mi­na­cyj­nej, uczą­cej otwar­to­ści na róż­no­rod­ność, oraz zajęć z ety­ki, […] wpro­wa­dze­nia do wszyst­kich szkół i przed­szko­li rze­tel­nej, nowo­cze­snej i neu­tral­nej świa­to­po­glą­do­wo edu­ka­cji doty­czą­cej ludz­kiej seksualności”.

Uczest­ni­cy para­dy, z popar­ciem amba­sa­do­rów, opo­wia­da­li się za: „wpro­wa­dze­nia zaka­zu cho­wu zwie­rząt na futro, wystę­pów zwie­rząt w cyr­kach, polo­wań rekre­acyj­nych, oraz przed­mio­to­we­go i okrut­ne­go trak­to­wa­nia zwie­rząt w cho­wie prze­my­sło­wym”, wal­ki z wewnętrz­ny­mi uprze­dze­nia­mi w tęczo­wych śro­do­wi­skach, nie­do­pusz­cza­nie do mediów prze­ciw­ni­ków ide­owych, rów­no­ści „w każ­dej sfe­rze życia, […] języ­ka pozba­wio­ne­go sek­si­zmu, wpro­wa­dze­nia pary­te­tu płci w gre­miach kie­row­ni­czych, struk­tu­rach poli­tycz­nych oraz w mediach”.

Celem para­dy rów­no­ści, wspie­ra­nym przez amba­sa­do­rów, było „zapew­nie­nia oby­wa­te­lom i oby­wa­tel­kom peł­ni praw repro­duk­cyj­nych w tym: pra­wa do infor­ma­cji, edu­ka­cji sek­su­al­nej, bez­płat­nej anty­kon­cep­cji (tak­że anty­kon­cep­cji awa­ryj­nej) oraz abor­cji na żąda­nie do 12 tygo­dnia cią­ży. […] posza­no­wa­nia praw pacjen­ta, ogra­ni­cze­nia sto­so­wa­nia tzw. klau­zu­li sumie­nia tak, by jej sto­so­wa­nie nie odbie­ra­ło kobie­tom ich praw, reali­za­cji pra­wa do god­ne­go poro­du, a tak­że poli­ty­ki wspie­ra­ją­cej rodzi­ciel­stwo. […] zwięk­sze­nia pomo­cy pań­stwa dla rodzin, w któ­rych żyją oso­by nie­peł­no­spraw­ne i przy­wró­ce­nia fun­du­szu ali­men­ta­cyj­ne­go, […] zaprze­sta­nie nisz­cze­nia śro­do­wi­ska, odej­ście od tech­no­lo­gii zatru­wa­ją­cych pla­ne­tę oraz wyzy­ski­wa­nia słabszych”.

Tęczo­wa fla­ga przed amba­sa­dą USA

Tęczo­wa fla­ga przed amba­sa­dy Kanady

Jan Boda­kow­ski