Rosja: Postę­pu­je dehu­ma­ni­za­cja pola wal­ki — robo­ty bojo­we wcho­dzą do akcji

Jak czy­ta­my na por­ta­lu kresy.pl Rosja uru­cho­mi­ła seryj­ną pro­duk­cję robo­tów bojo­wych zdol­nych do samo­dziel­nej wal­ki – poin­for­mo­wał o tym, w pią­tek  mini­ster obro­ny Rosji gene­rał Sier­giej Szoj­gu pod­czas wykła­du edu­ka­cyj­ne­go „Nowa Wiedza”.

- To, co się poja­wi­ło, to nie tyl­ko robo­ty eks­pe­ry­men­tal­ne, ale robo­ty, któ­re moż­na napraw­dę poka­zać w fil­mach scien­ce-fic­tion, ponie­waż potra­fią wal­czyć samo­dziel­nie – powie­dział Szoj­gu. „Nie mogę nie wspo­mnieć rów­nież o tym, co nazy­wa się bro­nią jutra. W tej dzie­dzi­nie trwa­ją pra­ce na dużą ska­lę” –  dodał mini­ster obrony.

Mini­ster nie spre­cy­zo­wał dokład­nie o jaką broń cho­dzi, jed­nak wcze­śniej infor­mo­wał por­tal kresy.pl  naj­now­szy rosyj­ski pojazd robo­tycz­ny Udar będzie w sta­nie samo­dziel­nie poru­szać się po polu bitwy i wcho­dzić w inte­rak­cje z dro­na­mi. Robot Udar opar­ty na bojo­wym wozie pie­cho­ty BWP‑3 został zapre­zen­to­wa­ny na wysta­wie Dnia Inno­wa­cji rosyj­skie­go Mini­ster­stwa Obro­ny w 2015 roku.

reklama