Face­bo­ok ogło­sił w śro­dę, że posty pro­pa­gu­ją­ce hipo­te­zę, że COVID-19 jest wytwo­rem czło­wie­ka, nie będą już blo­ko­wa­ne na platformie.

„W świe­tle trwa­ją­cych docho­dzeń w spra­wie pocho­dze­nia COVID-19 i w poro­zu­mie­niu z eks­per­ta­mi ds. zdro­wia publicz­ne­go nie będzie­my już usu­wać twier­dze­nia, że ​​COVID-19 jest wytwo­rem czło­wie­ka” — powie­dział por­ta­lo­wi Poli­ti­co rzecz­nik Facebooka .

„Kon­ty­nu­uje­my współ­pra­cę z eks­per­ta­mi ds. zdro­wia, aby nadą­żać za zmie­nia­ją­cym się cha­rak­te­rem pan­de­mii i regu­lar­nie aktu­ali­zo­wać nasze zasa­dy w mia­rę poja­wia­nia się nowych fak­tów i tren­dów” — dodał rzecznik.

reklama

Dzie­je się tak po tym, jak eks­pert ds. cho­rób zakaź­nych, dr Antho­ny Fau­ci, przy­znał, że obec­nie „nie jest prze­ko­na­ny”, że COVID-19 roz­wi­ja się w spo­sób natu­ral­ny, i wezwał do głęb­sze­go zba­da­nia pocho­dze­nia wirusa.