Rząd Kana­dy uru­cha­mia w czwar­tek 27 maja nowy pro­gram, któ­ry ofe­ru­je Kana­dyj­czy­kom dota­cje w wyso­ko­ści do 5000 dol. na opła­ce­nie ener­go­osz­częd­nych moder­ni­za­cji domów.

Pro­gram Cana­da Gre­ener Homes Grants — prze­zna­czy oko­ło 2,6 miliar­da dola­rów w cią­gu sied­miu lat — by pomóc wła­ści­cie­lom domów w moder­ni­za­cji sys­te­mów ogrze­wa­nia, zain­sta­lo­wa­niu pane­li sło­necz­nych oraz wymia­nie okien i drzwi.

Wnio­ski będzie moż­na skła­dać onli­ne. Wnio­sek roz­po­czy­na się od oce­ny ener­ge­tycz­nej prze­pro­wa­dzo­nej przez cer­ty­fi­ko­wa­ne­go rze­czo­znaw­cę. Dorad­ca ten odwie­dza dom wnio­sko­daw­cy i usta­la, któ­re środ­ki oszczę­dza­nia ener­gii kwa­li­fi­ku­ją się do zwrotu.

Jeśli wła­ści­ciel domu zde­cy­du­je się kon­ty­nu­ować pra­ce, wów­czas zosta­nie zatrud­nio­ny licen­cjo­no­wa­ny wyko­naw­ca do prze­pro­wa­dze­nia moder­ni­za­cji. Po oglę­dzi­nach wyko­na­nej pra­cy wła­ści­cie­lo­wi domu przy­słu­gu­je zwrot kosztów.

Według Otta­wy pro­gram ma na celu obni­że­nie rachun­ków za ener­gię, stwo­rze­nie miejsc pra­cy i reduk­cję emi­sji szko­dli­wych gazów.

W zeszłym tygo­dniu rząd fede­ral­ny ogło­sił, że prze­zna­cza do 10 milio­nów dola­rów na rekru­ta­cję, szko­le­nie i opie­kę men­tor­ską 2000 osób prze­pro­wa­dza­ją­cych tzw audy­ty energetyczne.