Poni­żej zamiesz­cza­my trans­krypt 10 minu­to­we­go wywia­du prze­pro­wa­dzo­ne­go z Dr Byram Bri­dle, z Uni­ver­si­ty of Guelph przez Alex Pier­son ze sta­cji Glo­bal News Radio 640 Toronto

Alex Pier­son roz­ma­wia z dr Byra­mem Bri­dle, pro­fe­so­rem  immu­no­lo­gii wiru­so­wej na Uni­ver­si­ty of Guelph na temat nowe­go recen­zo­wa­ne­go bada­nia, któ­re suge­ru­je, że mogą ist­nieć prze­ra­ża­ją­ce powo­dy, dla któ­rych po szcze­pie­niach wystę­pu­ją skut­ki ubocz­ne, takie jak zapa­le­nie ser­ca, VITT i inne poważ­ne problemy.

REKLAMA

Alex: Był pan zawsze bar­dzo szcze­ry w tej spra­wie   nie jest prze­ciw­ny szcze­pie­niom. Ale co o tym Pan myśli? Zapa­le­nie ser­ca u mło­dych ludzi zwłasz­cza męż­czyzn czy to  jest  rze­czy­wi­ste zagrożenie? ”

Dr Bri­dle: Jestem wiel­kim zwo­len­ni­kiem szcze­pio­nek, ale zawsze upew­niam się, że bada­nia są prze­pro­wa­dzo­na wła­ści­wie i że uważ­nie je stu­diu­je­my zanim prze­pro­wa­dzi­my publicz­nie szcze­pie­nia. — Ostrze­gam panią i pani słu­cha­czy, że to co powiem, jest tro­chę przerażające.

Koro­na­wi­rus ma na swo­jej powierzch­ni biał­ko kol­cza­ste. To biał­ko kol­cza­ste pozwa­la zain­fe­ko­wać komór­ki nasze­go cia­ła.  Szcze­pion­ki, któ­rych uży­wa­my, zmu­sza­ją komór­ki nasze­go cia­ła do pro­duk­cji tego biał­ka. Jeśli uda nam się uzy­skać odpo­wiedź immu­no­lo­gicz­ną prze­ciw­ko temu biał­ku, teo­re­tycz­nie może­my zapo­biec zaka­że­niu orga­ni­zmu przez wirus.

Taka jest teo­ria, jed­nak bada­jąc cięż­ki prze­bieg cho­ro­by COVID-19, wszyst­ko, co Pani  wcze­śniej wymie­ni­ła pro­ble­my z ser­cem, wie­le pro­ble­mów z ukła­dem ser­co­wo-naczy­nio­wym, krwa­wie­nia i krzep­nię­cia, są rów­nież zwią­za­ne z cięż­kim prze­bie­giem COVID-19.

To co zosta­ło ostat­nio odkry­te przez spo­łecz­ność nauko­wą, to, że ​​wła­śnie samo biał­ko kol­ca pra­wie cał­ko­wi­cie odpo­wia­da za uszko­dze­nia ukła­du sercowo-naczyniowego.

Jeśli wstrzyk­nie­my oczysz­czo­ne biał­ko kol­cza­ste do krwi zwie­rząt badaw­czych, dozna­ją one wszel­kie­go rodza­ju uszko­dzeń ukła­du ser­co­wo-naczy­nio­we­go, mogą prze­kra­czać barie­rę krew-mózg i spo­wo­do­wać uszko­dze­nie mózgu.

Na pierw­szy rzut oka nie wyda­je się to zbyt nie­po­ko­ją­ce, ponie­waż wstrzy­ku­je­my te szcze­pion­ki w mię­sień ramie­nia. Do tej pory zakła­da­no, że te szcze­pion­ki zacho­wu­ją się jak wszyst­kie nasze tra­dy­cyj­ne szcze­pion­ki; że nigdzie nie wędru­ją, pozo­sta­ją w naszym ramie­niu, a część tego biał­ka tra­fi do lokal­ne­go dre­nu­ją­ce­go węzła chłon­ne­go powo­du­jąc uak­tyw­nie­nie ukła­du odpornościowego.

Jed­nak tutaj oka­zu­je się rzecz prze­ra­ża­ją­ca. Dzię­ki proś­bie o infor­ma­cje ze stro­ny japoń­skiej agen­cji regu­la­cyj­nej, ja i kil­ku mię­dzy­na­ro­do­wych współ­pra­cow­ni­ków mogli­śmy uzy­skać dostęp do tak zwa­ne­go bada­nia bio-dys­try­bu­cji. To pierw­szy raz, kie­dy naukow­cy mogli zoba­czyć, dokąd tra­fia ta szcze­pion­ka z infor­ma­cyj­nym RNA po szczepieniu.
Czy bez­piecz­nie moż­na zało­żyć, że pozo­sta­je w mię­śniu bar­ku? Krót­ka odpo­wiedź brzmi: abso­lut­nie nie i to bar­dzo niepokojące.

Biał­ko kol­cza­ste dosta­je się do krwi, krą­ży w niej po szcze­pie­niu przez kil­ka dni, gro­ma­dzi się we krwi i gro­ma­dzi się w wie­lu tkan­kach, takich jak śle­dzio­na, szpik kost­ny, wątro­ba, nad­ner­cza, a w szcze­gól­no­ści nie­po­koi mnie to, że gro­ma­dzi się w jaj­ni­kach, i to w dość dużych stężeniach.

W innym arty­ku­le nauko­wym, któ­ry wła­śnie przy­ję­to do publi­ka­cji, u oko­ło 13 mło­dych pra­cow­ni­ków służ­by zdro­wia, któ­rzy otrzy­ma­li szcze­pion­kę Moder­na, potwier­dzo­no, że u 11 z nich  biał­ko kol­ca znaj­do­wa­ło się w krwiobiegu.

Co to oznacza?

Od daw­na wie­my, że biał­ko kol­ców jest biał­kiem pato­gen­nym. To tok­sy­na, któ­rej dosta­nie się do krą­że­nia może spo­wo­do­wać uszko­dze­nie nasze­go orga­ni­zmu. Teraz mamy wyraź­ne dowo­dy na to, że gdy jest w obie­gu, biał­ko kol­ca może spo­wo­do­wać jed­ną z dwóch rze­czy, po pierw­sze może powo­do­wać zle­pia­nie się pły­tek krwi, co może dopro­wa­dzić do zakrze­pi­cy. Wła­śnie dla­te­go obser­wu­je­my zabu­rze­nia krzep­nię­cia zwią­za­ne z tymi szcze­pion­ka­mi. Dla­te­go widzi­my pro­ble­my z sercem. 

Po dru­gie biał­ko kol­ca może rów­nież prze­ni­kać przez barie­rę krew-mózg i powo­do­wać uszko­dze­nia neurologiczne.

Poniż­sze usta­le­nia nie zosta­ły jesz­cze zaak­cep­to­wa­ne do publi­ka­cji, a mianowicie:

  • Bada­cze ci poka­za­li, że prze­ciw­cia­ła ze szcze­pion­ki są prze­no­szo­ne przez mle­ko mat­ki, a myśla­no, że to  może to być dobre, ponie­waż zapew­ni­ło­by to pew­ną bier­ną ochro­nę nie­mow­lę­tom. Jed­nak odkry­to, że szcze­pion­ki są prze­no­szo­ne przez mle­ko mat­ki; ale sam wek­tor szcze­pion­ki. Wszel­kie biał­ka we krwi zosta­ją skon­cen­tro­wa­ne w mle­ku matki.
  • Prze­glą­da­jąc bazę danych zda­rzeń nie­po­żą­da­nych w Sta­nach Zjed­no­czo­nych, zna­leź­li­śmy dowo­dy na to, że nie­mow­lę­ta kar­mio­ne pier­sią doświad­cza­ją zabu­rzeń krzep­nię­cia w prze­wo­dzie pokarmowym.
  • Może to mieć rów­nież wpływ na krwio­daw­stwo. Nie chce­my prze­cież prze­no­sze­nia tych pato­gen­nych bia­łek kol­cza­stych do nara­żo­nych, cho­rych pacjen­tów, któ­rym prze­ta­cza się tę krew.

Myśle­li­śmy, że biał­ko kol­ców jest świet­nym anty­ge­nem doce­lo­wym,  nie zakła­da­li­śmy, że samo biał­ko kol­ców może być tok­sy­ną. Szcze­piąc ludzi, nie­umyśl­nie zaszcze­pia­my ich toksyną.

Mam rów­nież wie­le innych uza­sad­nio­nych pytań doty­czą­cych dłu­go­ter­mi­no­we­go bez­pie­czeń­stwa tych szczepionek.