Wio­sna to czas na naj­smacz­niej­sze warzy­wa, a co za tym idzie, na wspa­nia­łe sałat­ki. pozdrawiam

Bogu­sław Sypień

***

reklama

        Uwa­żam, że dobra sałat­ka jest ozna­ką dobre­go kucha­rza. Ma to głę­bo­ki sens: dobrze skom­po­no­wa­na sałat­ka musi mieć przy­jem­ną kom­bi­na­cję fak­tur i ide­al­ną rów­no­wa­gę sło­ny, słod­ki, gorz­ki i kwa­śny — oto naj­lep­sza szko­ła goto­wa­nia. Mając to na uwa­dze, faj­nie jest mieć kil­ka recep­tur sała­tek w swo­im reper­tu­arze. Domo­wy sos vie­ne­gret­te jest tym, co spra­wia, że ​​sałat­ka jest wyjąt­ko­wa — pomy­śl­cie o nim cie­pło. Przy­go­tuj­cie więc go sami. To zaj­mu­je kil­ka minut, a jest sto razy lep­sze i o nie­bo zdrow­sze. Jeśli przy­zwy­cza­isz się do prze­źro­czy­stych szkla­nych bute­lek na sosy, zdzi­wisz się, widząc, jak świe­że zio­ła spra­wia­ją, że twój wine­gret jest pięk­ny i żywy, rado­śnie zie­lo­ny. Sałat­ka, a więc z sała­tą. Rzym­ska, lodo­wa, masło­wa jest pod­sta­wą; ich liście pasu­ją się do każ­de­go dre­sin­gu i chru­pią­cych warzyw. Użyj dowol­nych warzyw i serów, tych któ­re lubisz. Pole­cam kolo­ro­wą mie­szan­kę czer­wo­nej papry­ki, pomi­do­rów, cebu­li, wstą­żek mar­chwi, oli­wek, ancho­is, pokro­jo­nych ogór­ków i sło­ne­go, pikant­ne­go sera, takie­go jak ricot­ta lub — jeśli jesteś w grec­kim nastro­ju – użyj fety.

Połącz taką sałat­kę z dobrym pie­czy­wem i wło­skim, dobrym jedze­niem, albo podaj jako danie głów­ne, np. z gril­lo­wa­nym kur­cza­kiem, lub rybą. Pycha. Uwiel­biam te smaki.

SAŁATKA GRECKA CHORIATIKI

Użyj naj­wyż­szej jako­ści oli­wy i fety, aby pod­nieść sałat­kę do cze­goś wyjątkowego.

2 duże ogórki

2 czer­wo­ne papryki

1/2 duża czer­wo­na cebula

5–6 szt. pomi­do­rów, doj­rza­łych, jędrnych

6 kawał­ków sera feta

1/2 szklan­ki oli­wek bez pestek

1/2 szklan­ki oli­wy z oli­wek eks­tra z pierw­sze­go tłoczenia

1/3 szklan­ki octu win­ne­go czer­wo­ne­go 5% (jabł­ko­we­go)

2 łyżecz­ki suszo­ne­go oregano

Cię­cie ogór­ków, czer­wo­nej papry­ki i pomi­do­rów w kawał­ki od 1–2 cm, to pierw­szy krok. Kolej­no poło­wę cebu­li pokrój w cien­kie piór­ka. Ułóż skład­ni­ki w tej kolej­no­ści; naj­pierw ogór­ki, potem czer­wo­na papry­ka, cebu­la, pomi­do­ry, feta, oliw­ki i wresz­cie ore­ga­no. Polej sałat­kę oli­wą, a następ­nie skrop octem. Pozo­staw w tem­pe­ra­tu­rze poko­jo­wej na 10–15 minut, a następ­nie podaj z pie­czy­wem. Pycha.

WŁOSKA SAŁATKA Z TORTELLINI

Sałat­ka:

15 dag pie­roż­ków tor­tel­li­ni „trzy sery”

20 dag pomi­do­rów cher­ry pokro­jo­nych na pół

2/3 szklan­ki posie­ka­nej papry­ki bananowej

10 dag posie­ka­nej szynki

10 dag posie­ka­ne­go peperoni

10 dag twar­de­go sala­mi rozdrobnione

8 uncji świe­że­go sera moz­za­rel­la posiekane

2 łyż­ki posie­ka­nej pietruszki

6–8 posie­ka­nych liści bazylii

Sól

Sos:

1/2 szklan­ki oli­wy z pierw­sze­go tłoczenia

2 łyż­ki octu bal­sa­micz­ne­go bia­łe­go lub octu winnego

1 łyż­ka świe­że­go soku z cytryny

3 spra­so­wa­ne ząb­ki czosnku

Sól do smaku

1/4 lub 1/2 łyżecz­ki płat­ków czer­wo­nej papry­ki sodkiej

2 łyżecz­ki ziół prowansalskich

Ugo­to­wać tor­tel­li­ni zgod­nie z zale­ce­nia­mi, dobrze odce­dzić i prze­nieść do dużej miski do mie­sza­nia. Mżaw­ka z oli­wy, aby się nic nie skle­iło i pozo­sta­wić do osty­gnię­cia, mie­sza­jąc od cza­su do cza­su. Pokro­ić w mię­dzy­cza­sie mię­so, pomi­do­ry, papry­kę oraz ser. Dodać do schło­dzo­ne­go tor­tel­li­ni w misce. Zio­ła posie­kać i dodać do miski. Posy­pać całość szczyp­tą soli i deli­kat­nie wymie­szać. W sło­iku z pokryw­ką połą­czyć skład­ni­ki sosu uży­wa­jąc go jako szej­ke­ra. Wlać sos do miski z mie­sza­ni­ną tor­tel­li­ni i wymie­szać aż do cał­ko­wi­te­go przy­rzą­dze­nia. Schło­dzić sałat­kę przed podaniem.

WIETNAMSKA SAŁATKA Z KURCZAKA NA ZIMNO (GOI GA)

Chru­pią­cy wiet­nam­ski zim­ny przy­smak, pora więc na sałat­kę z kur­cza­kiem (Goi Ga).

6 szkla­nek roz­drob­nio­nej kapu­sty pekińskiej

2 1/2 szklan­ki goto­wa­ne­go kur­cza­ka roz­drob­nio­ne­go, zim­ne­go (użyj resz­tek lub kur­cza­ka z rożna)

3/4 szklan­ki świe­żej mię­ty, z grub­sza posiekanej

3/4 szklan­ki roz­drob­nio­nej mar­chwi, zapał­ki lub wstążki

1/2 czer­wo­nej cebu­li, obra­nej i pokro­jo­nej w pla­stry, piórka

1/2 szklan­ki świe­żej kolen­dry, z grub­sza posiekanej

1/2 szklan­ki posie­ka­nych pra­żo­nych orzesz­ków ziemnych

Nuoc Cham Dressing:

1/4 szklan­ki świe­że­go soku z limonki

1/4 szklan­ki wody

3 łyż­ki miodu

2 łyż­ki sosu rybnego

1 łyżecz­ka sosu czosn­ko­we­go z chili

Umieść wszyst­kie skład­ni­ki sałat­ki w dużej misce. W małej misce wymie­szaj sok z limon­ki, wodę, miód, sos ryb­ny i sos czosn­ko­wy z chi­li. Goto­we do poda­nia warzy­wa, zalej sosem i dobrze wymie­szaj. Ide­al­nie pasu­je tak jak wszyst­kie sałat­ki do ulu­bio­ne­go pie­czy­wa z masłem. W Wiet­na­mie poda­je się do Banh Mi – kanapek.