One Star Away — z Woły­nia, przez Sybe­rię do Indii i USA

Kin­dle: https://www.amazon.com/gp/product/B08KTVYPK7/
Paper­back: https://www.amazon.com/One-Star-Away-Imogene-Salva/dp/B08L3NW8JZ/
Face­bo­ok Authors page: https://www.facebook.com/OneStarAwayNovel

Uro­dzo­na w Nowym Jor­ku i mówią­ca płyn­nie po pol­sku cór­ka Polki Józe­fi­ny Nowic­kiej wywie­zio­nej wraz z rodzi­ną do guła­gu za koło polar­ne w ZSRS, wspo­mi­na histo­rię swej mamy, któ­ra z Nie­ludz­kiej Zie­mi tra­fi­ła do pol­skie­go sie­ro­ciń­ca w Indiach w gości­nę do maha­ra­dży Jama Sahiba
Jak czy­ta­my w wiki­pe­dii, osie­dle to od począt­ku było prze­zna­czo­ne dla pol­skich dzie­ci, któ­rym uda­ło się wydo­stać z tere­nu ZSRR razem z armią Ander­sa. Maha­ra­dża, oprócz oso­bi­ste­go wkła­du finan­so­we­go i wła­snej pra­cy, nakło­nił tak­że Izbę Ksią­żąt Indyj­skich, aby przy­ję­ła na sie­bie dobro­wol­ne zobo­wią­za­nie utrzy­ma­nia pię­ciu­set pol­skich dzie­ci do koń­ca II woj­ny świa­to­wej. W Del­hi został powo­ła­ny Komi­tet Pomo­cy Dzie­ciom Pol­skim, na któ­ry skła­da­ły się dobro­wol­ne ofia­ry osób pry­wat­nych oraz kwo­ty indy­wi­du­al­ne zade­kla­ro­wa­ne przez kil­ku­dzie­się­ciu maha­ra­dżów, któ­rzy zobo­wią­za­li się do utrzy­my­wa­nia do koń­ca woj­ny okre­ślo­nej licz­by dzie­ci. Otwo­rzo­no tak­że rachu­nek ban­ko­wy pod nazwą „The Polish Children’s Acco­unt”, na któ­rym zde­po­no­wa­no wyj­ścio­wą dota­cję w wyso­ko­ści 50 tysię­cy rupii. Znacz­ną sumę w wyso­ko­ści 8500 rupii zebrał Indyj­ski Czer­wo­ny Krzyż.

Ponad­to – nie­za­leż­nie od swe­go zaan­ga­żo­wa­nia w budo­wę osie­dla – przez cały okres jego funk­cjo­no­wa­nia wspie­rał dodat­ko­wy­mi ofia­ra­mi pie­nięż­ny­mi skrom­ną kasę ośrod­ka. Powie­dział dzieciom:

Reklama

Nie uwa­żaj­cie się za sie­ro­ty. Jeste­ście teraz Nawa­na­ga­ryj­czy­ka­mi, ja jestem Bapu, ojciec wszyst­kich miesz­kań­ców Nawa­na­ga­ru, w tym rów­nież i wasz

Autor­ka Imo­ge­ne Salva jest zafa­scy­no­wa­na Pol­ską. Książ­ka One Star Away dosko­na­le wpi­su­je się w wysił­ki przy­wra­ca­nia pamię­ci o pol­skich losach.
Zapra­sza­my do lek­tu­ry i podzie­le­nia się tą fascy­nu­ją­cą książ­ką ze swy­mi anglo­ję­zycz­ny­mi przy­ja­ciół­mi. Jest to też nie­zbęd­ny ele­ment wycho­wa­nia naszej pol­skiej mło­dzie­ży poza gra­ni­ca­mi kraju