W Pol­sce wyko­na­no dotąd 21 753 938 szcze­pień prze­ciw COVID-19 – poin­for­mo­wa­no w sobo­tę na rzą­do­wych stro­nach. W peł­ni zaszcze­pio­nych, czy­li dwie­ma daw­ka­mi pre­pa­ra­tów od firm Pfizer/BioNTech, Moder­na i Astra­Ze­ne­ca, a tak­że jed­no­daw­ko­wą szcze­pion­ką John­son & John­son, jest 8 039 881 osób.

Do Pol­ski dostar­czo­no dotąd łącz­nie 24 478 260 dawek szczepionek.

Od 27 grud­nia ub.r., gdy roz­po­czę­ły się w Pol­sce szcze­pie­nia prze­ciw COVID-19, zuty­li­zo­wa­no 19 327 dawek. Zgło­szo­no 100 149 nie­po­żą­da­nych odczy­nów poszczepiennych.

Pol­scy pacjen­ci otrzy­mu­ją czte­ry szcze­pion­ki prze­ciw COVID-19. Szcze­pion­ki firm Pfizer/BioNTech, Moder­na i Astra­Ze­ne­ca są dwu­daw­ko­we, zaś pre­pa­rat opra­co­wa­ny przez Jans­sen Phar­ma­ceu­ti­ca NV, fir­mę z pio­nu far­ma­ceu­tycz­ne­go John­son & John­son, wyma­ga poda­nia jed­nej dawki.

Szcze­pion­ka Vaxze­vria Astra­Ze­ne­ca poda­wa­na jest w sche­ma­cie dwu­daw­ko­wym przy zacho­wa­niu odstę­pu od 35 dni mię­dzy dawkami(nie dłu­żej niż do 84 dnia), a szcze­pion­ki mRNA Comir­na­ty od Pfi­ze­ra i COVID-19 Vac­ci­ne Moder­na — w sche­ma­cie dwu­daw­ko­wym przy zacho­wa­niu odstę­pu od 35 dni (nie dłu­żej niż 42 dni).

Oso­by, któ­re prze­by­ły cho­ro­bę wywo­ła­ną zaka­że­niem wiru­sem SARS-CoV‑2, mogą być zaszcze­pio­ne prze­ciw­ko COVID-19 w ter­mi­nie nie wcze­śniej­szym niż 30 dni od dnia uzy­ska­nia pozy­tyw­ne­go testu.

Od 7 czerw­ca roz­pocz­nie się szcze­pie­nie dzie­ci w wie­ku od 12 do 15 lat prze­ciw­ko COVID-19. Teraz w Pol­sce na szcze­pie­nia mogą zapi­sy­wać się oso­by, któ­re ukoń­czy­ły 16 lat.

Tym­cza­sem 24 maja 2021 roku Jaro­sław Kaczyń­ski udzie­lił wywia­du  wSie­ci i na pyta­nie czy “przy­mus szcze­pień jest moż­li­wy?” odpowiedział:

“Trze­ba zacząć od zachęt i prze­ko­ny­wa­nia. Ale musi­my zda­wać sobie spra­wę, że bez osią­gnię­cia odpor­no­ści zbio­ro­wej, a więc zaszcze­pie­niu napraw­dę dużej czę­ści spo­łe­czeń­stwa, nie zwal­czy­my tej zara­zy. A jak tego nie zro­bi­my, nie wyj­dzie­my z jej skut­ków, nie ruszy­my do przo­du. Tro­ska o oba te ele­men­ty jest pod­sta­wo­wym obo­wiąz­kiem pań­stwa. Koniecz­na jest tu roz­wa­ga i ostroż­ność, ale też i zde­cy­do­wa­nie. Być może trze­ba będzie poli­tycz­nie bar­dzo dużo zary­zy­ko­wać, jeże­li zachę­ty nie wystarczą”.

pap/wsieci