Kana­dyj­czy­cy, któ­rzy wra­ca­ją do kra­ju i zosta­li w peł­ni zaszcze­pie­ni prze­ciw­ko COVID-19, nie będą już zmu­sza­ni do odby­wa­nia tzw kwa­ran­tan­ny hote­lo­wej w wyzna­czo­nych przez wła­dze spe­cjal­nie przy­sto­so­wa­nych hote­lach nie będą też musie­li izo­lo­wać się przez 14 dni, jeśli mają nega­tyw­ny wynik testu na COVID-19,

Począw­szy od począt­ku lip­ca w ramach fazy 1, otwar­cia w peł­ni zaszcze­pie­ni Kana­dyj­czy­cy i sta­li miesz­kań­cy będą musie­li przy­stą­pić do testu po wjeź­dzie do kra­ju i izo­lo­wać się w domu, dopó­ki nie otrzy­ma­ją wyni­ku. Jeśli wynik testu będzie nega­tyw­ny, nie będą musie­li izo­lo­wać się

Komu­ni­kat w tej spra­wie zosta­nie ogło­szo­ny jesz­cze dzisiaj.

Reklama