23 czerw­ca Par­la­ment Euro­pej­ski zagło­su­je nad tak zwa­nym “Rapor­tem Mati­ća”, w któ­rym, mię­dzy inny­mi, abor­cja jest zde­fi­nio­wa­na jako tzw. ”pra­wo człowieka”.

Raport nosi ofi­cjal­ny tytuł “Sytu­acja w zakre­sie zdro­wia sek­su­al­ne­go i repro­duk­cyj­ne­go oraz praw w tej dzie­dzi­nie w UE w kon­tek­ście zdro­wia kobiet”.

Naj­po­waż­niej­szym aspek­tem rapor­tu jest to, że uzna­je on abor­cję za “pra­wo czło­wie­ka” i opo­wia­da się za abor­cją bez żad­nych ograniczeń.

Reklama

Raport “wzy­wa do usu­nię­cia barier” w dostę­pie do abor­cji, takich jak “okres ocze­ki­wa­nia”, “odmo­wa opie­ki medycz­nej w związ­ku z oso­bi­sty­mi prze­ko­na­nia­mi leka­rza”, wymóg “doradz­twa” lub jakie­go­kol­wiek “zezwo­le­nia stro­ny trzeciej”.

Co wię­cej, abor­cja — podob­nie jak opie­ka zdro­wot­na — jest kwe­stią wyłącz­nej jurys­dyk­cji państw człon­kow­skich i Unia Euro­pej­ska nie ma nad nią żad­nej jurysdykcji.

Jeśli raport chor­wac­kie­go euro­par­la­men­ta­rzy­sty Mati­ća zosta­nie przy­ję­ty, będzie to nie tyl­ko rażą­ca inge­ren­cja w suwe­ren­ność państw człon­kow­skich, ale tak­że narzu­ce­nie pro­ce­dur abor­cji na żąda­nie bez żad­nych ograniczeń.

Raport ma mię­dzy inny­mi na celu to, by np. nie­daw­ny pol­ski zakaz abor­cji euge­nicz­nej został cof­nię­ty dzię­ki temu, że abor­cja zosta­nie uzna­na za kolej­ne tzw. pra­wo człowieka.

Ale abor­cja nie jest jedy­ną kwe­stią spor­ną w tym kon­tro­wer­syj­nym doku­men­cie. Poni­żej znaj­du­je się pod­su­mo­wa­nie naj­waż­niej­szych punktów:

Raport Mati­ća wzy­wa do znie­sie­nia pra­wa do sprze­ci­wu sumie­nia per­so­ne­lu medycz­ne­go, by np. unie­moż­li­wić leka­rzom opo­wia­da­ją­cym się za życiem sprze­ci­wia­nie się zabi­ja­niu dziec­ka w wyni­ku aborcji.

Zgod­nie z rapor­tem, odmo­wa abor­cji przez leka­rza była­by “trak­to­wa­na jako odmo­wa opie­ki medycz­nej”. Jeśli więc lekarz powie­dział­by NIE abor­cji, ozna­cza­ło­by to koniec jego karie­ry w zawodzie.
Żąda­nie abor­cji i anty­kon­cep­cji dla dziew­cząt “bez wzglę­du na wiek” i bez zgo­dy rodziców.
Indok­try­na­cja agen­dą poli­tycz­ną lob­by LGTB i ide­olo­gią gen­der od pozio­mu szko­ły pod­sta­wo­wej, bez koniecz­no­ści infor­mo­wa­nia i uzy­ski­wa­nia zgo­dy rodziców.
Sze­ro­ki dostęp do ope­ra­cji tzw. zmia­ny płci, w tym dla nie­let­nich, finan­so­wa­nych w ramach publicz­nych sys­te­mów opie­ki zdrowotnej.
Inge­ren­cja w wyłącz­ną jurys­dyk­cję państw człon­kow­skich w zakre­sie defi­nio­wa­nia i zarzą­dza­nia kra­jo­wy­mi sys­te­ma­mi opie­ki zdro­wot­nej lub w zakre­sie wybo­ru kra­jo­wej poli­ty­ki zdrowotnej.
Raport euro­po­sła Mati­ća jest praw­do­po­dob­nie naj­bar­dziej agre­syw­nym ide­olo­gicz­nie pro­jek­tem, jaki kie­dy­kol­wiek został przed­sta­wio­ny w Par­la­men­cie Europejskim.

Kil­ka grup już opo­wie­dzia­ło się prze­ciw­ko nie­mu, ale inne entu­zja­stycz­nie go popie­ra­ją. Jedy­nym spo­so­bem na powstrzy­ma­nie tego rady­kal­ne­go i ide­olo­gicz­ne­go doku­men­tu jest gło­so­wa­nie prze­ciw­ko nie­mu przez Euro­pej­ską Par­tię Ludo­wą (rze­ko­mo centroprawicową).

Wybra­li­śmy wszyst­kich nie­zde­cy­do­wa­nych posłów Par­tii Ludo­wej do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i wysy­ła­my im jasną wia­do­mość, aby gło­so­wa­li prze­ciw. Pod­pi­su­jąc się pod tą kam­pa­nią wyślesz e‑mail do tych nie­zde­cy­do­wa­nych posłów.

 

Treść Rapor­tu Mati­ća na stro­nie Euro­par­la­men­tu: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A‑9–2021-0169_PL.html

Ana­li­za rapor­tu prze­pro­wa­dzo­na przez Poli­ti­cal Network for Valu­es: https://politicalnetworkforvalues.org/en/2021/05/the-political-network-for-values-denounces-the-radical-matic-report-and-calls-the-members-of-the-committee-to-recover-the-core-values-of-the-european-union/