W moskiew­skich szpi­ta­lach dostęp do ruty­no­wych hospi­ta­li­za­cji będą mie­li tyl­ko pacjen­ci zaszcze­pie­ni prze­ciw Covid-19.

Obostrze­nia te nie doty­czą jed­nak osób z cho­ro­ba­mi nowo­two­ro­wy­mi, cho­ro­ba­mi krwi oraz z prze­ciw­wska­za­nia­mi do szcze­pień. Pomoc w nagłych wypad­kach zosta­nie udzie­lo­na nie­za­leż­nie od tego, czy dana oso­ba zosta­ła zaszczepiona.

Wcze­śniej w tym tygo­dniu mer Moskwy Sier­giej Sobia­nin ogło­sił też, że szcze­pie­nia na COVID-19 będą obo­wiąz­ko­we dla pra­cow­ni­ków sek­to­ra usług. Cho­dzi o przed­się­bior­stwa dzia­ła­ją­ce w sek­to­rze hote­lar­skim, zdro­wot­nym i roz­ryw­ko­wym. Wła­ści­cie­le tego typu firm mają zobo­wią­zać się, że 60 proc. załóg przyj­mie pierw­szą daw­kę szcze­pion­ki do 15 lip­ca, a dru­gą do 15 sierp­nia. Dekret w tej spra­wie pod­pi­sał głów­ny lekarz sani­tar­ny Moskwy.

Na oso­by naru­sza­ją­ce te prze­pi­sy zosta­ną nało­żo­ne grzyw­ny: dla indy­wi­du­al­nych przed­się­bior­ców – do 50 tysię­cy rubli, dla orga­ni­za­cji – do 300 tysię­cy rubli. Jeśli naru­sze­nie się powtó­rzy, kwo­ta grzyw­ny może wzro­snąć do 1 milio­na rubli. Pra­co­daw­com pozwo­lo­no zawie­sić w pra­cy tych pra­cow­ni­ków, któ­rzy odmó­wi­li szcze­pie­nia. Wzo­rem Moskwy obo­wiąz­ko­we szcze­pie­nia nie­któ­rych grup lud­no­ści wpro­wa­dzo­no w rejo­nie Moskwy, Kuzba­sie, Sacha­li­nie i Tule .

Według władz Moskwy do 16 czerw­ca w mie­ście zaszcze­pio­no 1,8 mln osób. Po ogło­sze­niu obo­wiąz­ko­wych szcze­pień licz­ba szcze­pień prze­ciw­ko Covid-19 wzro­sła czte­ro­krot­nie, powie­dzia­ła zastęp­ca mera Ana­sta­sia Rakova.

 

za kresy.pl