Bur­mistrz Toron­to wzy­wa każ­de­go, kto był świad­kiem strze­la­ni­ny na  dzie­cię­cym przy­ję­ciu uro­dzi­no­wym   w Rexda­le, w wyni­ku któ­re­go w sobot­ni wie­czór, czte­ry oso­by, w tym tro­je dzie­ci, zosta­ło ran­nych  aby zgło­sił się na policję

Strza­ły padły w oko­li­cy Tan­drid­ge Cre­scent i Byng Ave­nue krót­ko przed 20:00, a na miej­scu eki­py ratun­ko­we, zna­la­zły czte­ry ofia­ry, w tym rocz­ne dziec­ko, pię­cio­let­nią dziew­czyn­kę i jede­na­sto­lat­kę. sta­ry chło­piec i 23-let­ni męż­czy­zna z rana­mi postrzałowymi.

Jed­no dziec­ko dozna­ło poważ­nych obra­żeń, dru­gie tra­fi­ło do szpi­ta­la w cięż­kim sta­nie, a trze­cie   lekkich.

Doro­sły doznał rany postrza­ło­wej w nogę.

Bur­mistrz John Tory pod­czas wywia­du z CP24 w nie­dzie­lę rano. stwier­dził że „To nie­od­po­wie­dzial­ne, obu­rza­ją­ce zachowanie”

Tory zachę­cał każ­de­go, kto ma infor­ma­cje o incy­den­cie, aby skon­tak­to­wał się ze śledczymi.

Poli­cja nadal pro­wa­dzi docho­dze­nie w spra­wie oko­licz­no­ści, któ­re dopro­wa­dzi­ły do ​​strze­la­ni­ny, ale potwier­dzi­ła, że ​​w tej chwi­li nie wyda­je się, aby oso­by, któ­re zosta­ły postrze­lo­ne, były celem podejrzanych.