Zapra­sza­my Pań­stwa do nad­sy­ła­nia zdjęć waka­cyj­nych z “Goń­cem”

Za naj­bar­dziej nie­zwy­kłe nasza “komi­sja kon­kur­so­wa” przy­zna nagro­dę w posta­ci jed­nej pre­nu­me­ra­ty kra­jo­wej (wysy­ła­nej na adres gdzie­kol­wiek w całej Kana­dzie) wyda­nia papie­ro­we­go Zapraszamy!

Wyni­ki ogło­szo­ne zosta­ną 1 września

reklama

 

redak­cja

Goń­ca

 

a dzi­siaj pierw­sze zdję­cie, któ­re nade­słał p Zbi­gniew Szczę­sno­wicz z podpisem:

Pozdro­wie­nia dla czy­tel­ni­ków Gońca
Ewa i Zbyszek.