W naj­bliż­szym cza­sie nie doj­dzie do szczy­tu UE-Rosja na pozio­mie sze­fów państw i rzą­dów — poin­for­mo­wa­ła w nocy z czwart­ku na pią­tek w Bruk­se­li kanc­lerz Nie­miec Ange­la Mer­kel po kil­ku­go­dzin­nej dys­ku­sji z unij­ny­mi przy­wód­ca­mi na ten temat.

To była szcze­gó­ło­wa i nie­ła­twa dys­ku­sja. Nie uda­ło się wypra­co­wać zgo­dy, żeby się natych­miast spo­tkać na pozio­mie przy­wód­ców (UE i Rosji). Waż­ne jest dla mnie, że for­mat dia­lo­gu pozo­sta­je zacho­wa­ny i że nad tym pra­cu­je­my. Oso­bi­ście, życzy­ła­bym sobie odważ­niej­sze­go kro­ku, ale tak też jest dobrze i będzie­my dalej nad tym pracować

—oznaj­mi­ła sze­fo­wa nie­miec­kie­go rzą­du po zakoń­cze­niu obrad pierw­sze­go dnia szczy­tu Rady Europejskiej.

UE sta­wia Rosji warunki
W przy­ję­tych kon­klu­zjach unij­ni przy­wód­cy wyra­zi­li ocze­ki­wa­nie wobec władz Rosji „bar­dziej kon­struk­tyw­ne­go zaan­ga­żo­wa­nia poli­tycz­ne­go oraz zaprze­sta­nia dzia­łań prze­ciw­ko UE i jej pań­stwom człon­kow­skim oraz pań­stwom trzecim”.

Przy­po­mnie­li też, że warun­kiem jakiej­kol­wiek zna­czą­cej zmia­ny w podej­ściu UE do Rosji jest peł­na reali­za­cja poro­zu­mień z Mińska.

Sze­fo­wie państw i rzą­dów UE pod­kre­śli­li koniecz­ność „zde­cy­do­wa­nej i sko­or­dy­no­wa­nej” reak­cji na ewen­tu­al­ne dal­sze „wro­gie, nie­le­gal­ne i zakłó­ca­ją­ce porzą­dek” dzia­ła­nia Rosji.

Przy­wód­cy potę­pi­li ogra­ni­cze­nia pod­sta­wo­wych wol­no­ści w Rosji i kur­czą­cą się prze­strzeń dla spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go. Zwró­ci­li uwa­gę na potrze­bę dal­sze­go wspar­cia UE dla rosyj­skie­go spo­łe­czeń­stwa oby­wa­tel­skie­go, orga­ni­za­cji praw czło­wie­ka i nie­za­leż­nych mediów. Wezwa­li też Komi­sję i sze­fa unij­nej dyplo­ma­cji do przed­sta­wie­nia dale­ko idą­cych pro­po­zy­cji w tym zakresie.

Rada Euro­pej­ska ponow­nie potwier­dzi­ła swo­je peł­ne popar­cie dla wszel­kich wysił­ków zmie­rza­ją­cych do usta­le­nia praw­dy i odpo­wie­dzial­no­ści za ofia­ry zestrze­le­nia samo­lo­tu MH17 oraz wezwa­ła wszyst­kie pań­stwa do peł­nej współ­pra­cy w tej sprawie.

Jed­no­cze­śnie, w kon­klu­zjach zosta­ła zawar­ta dekla­ra­cja nt. „otwar­to­ści Unii Euro­pej­skiej na wybiór­cze zaan­ga­żo­wa­nie z Rosją w obsza­rach zain­te­re­so­wa­nia UE”.

W tym kon­tek­ście przy­wód­cy zwró­ci­li się do Komi­sji Euro­pej­skiej i sze­fa unij­nej dyplo­ma­cji o opra­co­wa­nie „kon­kret­nych opcji” z myślą o ich roz­pa­trze­niu przez Radę, „w takich kwe­stiach, jak kli­mat i śro­do­wi­sko, zdro­wie, a tak­że wybra­ne kwe­stie poli­ty­ki zagra­nicz­nej i bez­pie­czeń­stwa oraz kwe­stie wie­lo­stron­ne, takie jak poro­zu­mie­nie nukle­ar­ne z Ira­nem, Syria i Libia”. Rada Euro­pej­ska ma „zba­dać for­ma­ty i warun­ki dia­lo­gu z Rosją”.