W związ­ku ze śmier­cią prof. Witol­da Kie­żu­na, przy­po­mi­na­my roz­mo­wę, któ­rą uda­ło  się z nim prze­pro­wa­dzić pod­czas spo­tka­nia autor­skie­go w Łodzi w grud­niu 2013 roku Mar­ci­no­wi Janow­skie­mu z ZAPRZY­JAź­NIO­NE­GO KANAŁU “NA aRGUMENTY”
——————————————
zACHę­CA­MY DO WSPARCIA TEGO KANAŁU dowol­ny­mi wpła­ta­mi na kon­to: 88195000012006040342430002
Tytu­łem: Darowizna
Kod SWIFT
Idea Bank: IEEAPLPA
Kod BIC Idea Bank: IEEAPLPA
Kon­to dla widzów ze świa­ta: PL88195000012006040342430002
Kon­to Pay­pal: porozumienie@o2.pl