Anti-Defa­ma­tion League pona­wia swo­je ape­le do Fox News o zwol­nie­nie Tuc­ke­ra Carl­so­na po tym, jak tele­wi­zyj­ny cele­bry­ta w cza­sie naj­więk­szej oglą­dal­no­ści wyda­wał się podzie­lać  teo­rię „wiel­kiej pod­mia­ny” rasy bia­łej, uzna­wa­nej za rasistowską.

ADL twier­dzi, że, Carl­son „otwar­cie przej­mu­je argu­men­ty bia­łych nacjonalistów”.

 

reklama

Gospo­darz pro­gra­mu Fox News miał wedle ADL, wie­lo­krot­nie wznie­cać strach przed demo­kra­ta­mi za spro­wa­dza­nia nie-bia­łych imi­gran­tów w celu „zastą­pie­nia” ame­ry­kań­skie­go (czy­li zda­niem kry­ty­ku­ją­cych “bia­łe­go”) elek­to­ra­tu. W śro­dę wie­czo­rem Tuc­ker stwier­dził, że admi­ni­stra­cja Bide­na celo­wo pró­bu­je „zmie­nić skład raso­wy kra­ju” poprzez imigrację.

„W kate­go­riach poli­tycz­nych ta poli­ty­ka nazy­wa się „wiel­ką pod­mia­ną” ; zastą­pie­niem sta­rych Ame­ry­ka­nów bar­dziej posłusz­ny­mi ludź­mi z odle­głych kra­jów” – stwier­dził Carl­son. „a  jeśli odwa­żysz się powie­dzieć, że to się dzie­je, będą na cie­bie histe­rycz­nie krzy­czeć” — dodał.

Tak zwa­na teo­ria „wiel­kie­go pod­mia­ny” zakła­da, że mię­dzy libe­ra­ła­mi i boga­ty­mi eli­ta­mi ist­nie­je spi­sek aby demo­gra­ficz­nie i kul­tu­ro­wo zastą­pić bia­łą popu­la­cję  kra­jów o euro­pej­skich korze­niach  imi­gran­ta­mi pocho­dze­nia pozaeuropejskiego.

Zda­niem  kry­ty­ków teo­ria ta słu­ży­ła jako motyw przy­pad­ków maso­wych strze­la­nin i mor­dów w USA.

ADL ostrze­ga jed­nak, że “pomi­mo swo­ich jaw­nie rasi­stow­skich i anty­se­mic­kich korze­ni, ta spi­sko­wa teo­ria – w dużej mie­rze dzię­ki popar­ciu jej przez Carl­so­na – sta­ła się bar­dziej obec­nie akcep­to­wal­na w Par­tii Repu­bli­kań­skiej , a wie­lu pra­wo­daw­ców i urzęd­ni­ków GOP otwar­cie na nią się powołuje” .

W czwar­tek, w odpo­wie­dzi na naj­now­szy seg­ment Carl­so­na, dyrek­tor gene­ral­ny ADL Jona­than Gre­en­blatt pono­wił apel do Fox News, aby sieć pozby­ła się swej naj­bar­dziej docho­do­wej gwiazdy.

„Wyko­rzy­sty­wa­nie przez Tuc­ke­ra Carl­so­na, gospo­da­rza jed­ne­go z naj­czę­ściej oglą­da­nych pro­gra­mów infor­ma­cyj­nych w kra­ju,   plat­for­my Fox News jako mega­fo­nu do roz­po­wszech­nia­nia tok­sycz­nej, anty­se­mic­kiej i kse­no­fo­bicz­nej „teo­rii wiel­kie­go zastą­pie­nia” jest odra­ża­ją­cym i nie­bez­piecz­nym nad­uży­ciem jego plat­for­my. ” — pisze Greenblatt

O wyrzu­ce­nie Tuc­ke­ra Carl­so­na ape­lu­ją rów­nież orga­ni­za­cje islamskie„Tucker Carl­son po raz kolej­ny udo­wod­nił, że jego pro­gram sta­no­wi poważ­ne zagro­że­nie dla nasze­go spo­łe­czeń­stwa” – uwa­ża Edward Ahmed Mit­chell, zastęp­ca dyrek­to­ra kra­jo­we­go Rada ds. Sto­sun­ków Ame­ry­kań­skich z Isla­mem. „Fox News powi­nien zwol­nić pana Carl­so­na i każ­de­go inne­go gospo­da­rza pro­gra­mu, któ­ry pro­mu­je te rasi­stow­skie, nie­bez­piecz­ne teo­rie spiskowe”.