Fran­cja , któ­ra otwo­rzy­ła swo­je gra­ni­ce dla kana­dyj­skich tury­stów, nie może się docze­kać ponow­ne­go otwar­cia Kana­dy na Francuzów.

Gra­ni­ca kana­dyj­ska pozo­sta­je zamknię­ta dla obco­kra­jow­ców, z kil­ko­ma wyjąt­ka­mi, co potrwa co naj­mniej do 21 lip­ca. Otta­wa prze­dłu­ża­ła zamknię­cie z mie­sią­ca na mie­siąc, od począt­ku pan­de­mii w mar­cu 2020 roku.

We wto­rek  we fran­cu­skiej amba­sa­dzie w Otta­wie przed­sta­wi­ciel rzą­du pre­zy­den­ta Emma­nu­ela Macro­na prze­ko­ny­wał, że gra­ni­ca kana­dyj­ska powin­na zostać jak naj­szyb­ciej otwar­ta dla Francuzów.

W prze­ciw­nym razie rela­cje mię­dzy dwo­ma kra­ja­mi ucier­pią, ostrze­gła  amba­sa­dor Kare­en Rispal.

„Kon­se­kwen­cją zamknię­cia gra­ni­cy jest brak kolej­nych wizyt” – powie­dzia­ła Rispal. „Nie ma wizyt mini­strów. Nie ma  par­la­men­ta­rzy­stów. Nie ma już wizyt arty­stów – rela­cje trze­ba pie­lę­gno­wać każ­de­go dnia”.

Fran­cja zezwa­la na wjazd na jej tery­to­rium Kana­dyj­czy­kom, któ­rzy mogą udo­wod­nić, że są w peł­ni zaszcze­pie­ni lub któ­rzy prze­ślą nie­daw­ny nega­tyw­ny test na COVID-19 i poświad­czą, że nie mają obja­wów COVID-19.

„Byli­by­śmy bar­dzo szczę­śli­wi, gdy­by Fran­cu­zi mogli wjeż­dżać do Kana­dy bez innych ogra­ni­czeń  niż podwój­ne zaszcze­pie­nie, i testy .

Tru­de­au obie­cał dal­sze zła­go­dze­nie ogra­ni­czeń gra­nicz­nych „w nad­cho­dzą­cych tygo­dniach” i ale dodał, że nie otwo­rzy drzwi   nie­szcze­pio­nym obcokrajowcom.

W ponie­dzia­łek Macron poin­for­mo­wał, że od sierp­nia, aby wejść do restau­ra­cji, jechać na kon­cer­ty czy wsiąść do pocią­gu we Fran­cji, wyma­ga­ny będzie dowód szcze­pie­nia lub nega­tyw­ny wynik testu PCR na COVID-19. Według amba­sa­do­ra kana­dyj­skim tury­stom wystar­czy papie­ro­wy dowód szczepienia.