54 674 nowe zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem wykry­to w cią­gu minio­nej doby w Wiel­kiej Bry­ta­nii, co ozna­cza pią­ty dzień z rzę­du rekor­do­wym bilan­sem w trze­ciej fali epi­de­mii — podał w sobo­tę bry­tyj­ski rząd. Zare­je­stro­wa­no też kolej­nych 41 zgo­nów z powo­du Covid-19.

W porów­na­niu z poprzed­nim dniem licz­ba stwier­dzo­nych zaka­żeń jest wyż­sza o ponad 2800, to tak­że naj­wyż­szy dobo­wy bilans od 15 stycz­nia tego roku. Od począt­ku epi­de­mii w Wiel­kiej Bry­ta­nii było tyl­ko 10 dni, gdy licz­ba wykry­tych zaka­żeń była wyż­sza od tej poda­nej w sobo­tę — wszyst­kie mia­ły miej­sce mię­dzy 31 grud­nia zeszłe­go roku a 15 stycz­nia br., gdy trwał szczyt dru­giej fali. Łącz­na licz­ba wykry­tych infek­cji wzro­sła tym samym do pra­wie 5,39 mln, co jest siód­mym naj­wyż­szym wyni­kiem na świecie.

Poda­na w sobo­tę licz­ba zgo­nów jest naj­mniej­sza od czte­rech dni, pod­czas któ­rych dwa razy zano­to­wa­no naj­wyż­sze bilan­se w trze­ciej fali. Jed­no­cze­śnie choć poziom zaka­żeń zaczy­na dorów­ny­wać tym ze stycz­nia, to bilan­se zgo­nów są 30–40 razy niż­sze niż w stycz­niu. Tym bry­tyj­ski rząd uza­sad­nia budzą­cą kon­tro­wer­sje decy­zję o znie­sie­niu w Anglii od ponie­dział­ku wszyst­kich praw­nie obo­wią­zu­ją­cych restryk­cji covidowych.

Od począt­ku epi­de­mii w Wiel­kiej Bry­ta­nii z powo­du Covid-19 zmar­ły 128 683 osoby.

Do piąt­ku włącz­nie pierw­szą daw­kę szcze­pion­ki otrzy­ma­ło pra­wie 46,23 mln osób, a obie — 35,73 mln. Sta­no­wi to odpo­wied­nio 87,8 proc. oraz 67,8 proc. doro­słych miesz­kań­ców kra­ju. (PAP)

kgr/