Auto­rzy nowe­go stu­dium z NASA i Uni­ver­si­ty of Hawa­ii zwra­ca­ją uwa­gę na „koły­sa­nie się” orbi­ty Księ­ży­ca, co może mieć w nie­da­le­kiej przy­szło­ści zwią­zek z zabu­rze­nia­mi pły­wów na Zie­mi. Może to ozna­czać powo­dzie przez naj­bliż­szych kil­ka lat. Takie zja­wi­ska będą jesz­cze potę­go­wa­ne przez zmia­ny kli­ma­tu, ostrze­ga­ją eksperci.

Zagro­żo­ne mogą być wybrze­ża Sta­nów Zjed­no­czo­nych, ale tak­że Kana­da. Czę­sto­tli­wość powo­dzi może się zna­czą­co zwięk­szyć w poło­wie obec­nej deka­dy, mówi Jess McI­ver, asy­stent na wydzia­le astro­no­mii Uni­ver­si­ty of Bri­tish Colum­bia. Na począt­ku zmia­ny będą nie­wiel­kie, ale stop­nio­wo mogą nawet unie­moż­li­wiać dostęp do nie­któ­rych tere­nów nadbrzeżnych.

Zmia­ny na orbi­cie Księ­ży­ca nie są niczym nowym. Już w XVIII wie­ku zaob­ser­wo­wa­no ich cyklicz­ność, przy czym cykl wyno­si 18,6 roku. W pierw­szej poło­wie cyklu pły­wy na Zie­mi są słab­sze, a w dru­giej ule­ga­ją wzmocnieniu.

Reklama

Naukow­cy z NASA i Uni­ver­si­ty of Hawa­ii oce­nia­ją, że pro­blem powo­dzi będzie kil­ka razy poważ­niej­szy w latach 30. Obec­ne­go wie­ku, gdy zacznie się kolej­ny cykl „koły­sa­nia orbi­ty”. Ich zda­niem powo­dzie będą nisz­czyć infra­struk­tu­rę i zmu­szać ludzi do prze­sie­dla­nia się.