Onta­rio wpro­wa­dza tym­cza­so­wą zmia­nę w prze­pi­sach doty­czą­cych zwal­nia­nia pra­cow­ni­ków. Ma to uła­twić przed­się­bior­stwom prze­trwa­nie kry­zy­su. Zmia­na ma wyga­snąć auto­ma­tycz­nie sześć tygo­dni po znie­sie­niu sta­nu wyjątkowego.

Cho­dzi przede wszyst­kim o to, by przed­się­bior­cy nie musie­li na sta­łe zwal­niać pra­cow­ni­ków i wypła­cać im odpraw, co może dopro­wa­dzić do upa­dło­ści fir­my. Employ­ment Stan­dards Act naka­zu­je osta­tecz­ne zerwa­nie sto­sun­ku pra­cy z pra­cow­ni­kiem, któ­ry był zwol­nio­ny z pra­cy przez 13 tygo­dni. W takich przy­pad­kach pra­wo naka­zu­je wypła­tę odprawy.

Zmia­na prze­wi­du­je, że pra­cow­ni­cy nie­na­le­żą­cy do związ­ków zawo­do­wych, któ­rym zmniej­szo­no etat lub ska­so­wa­no godzi­ny, tak że prze­szli na tym­cza­so­we zwol­nie­nie, będą zacho­wy­wać swo­ją posa­dę. Będą się przez cały czas kwa­li­fi­ko­wać do zasił­ków wypła­ca­nych w obec­nym cza­sie przez rząd fede­ral­ny. Zmia­na ma dzia­łać wstecz od 1 marca.

Z powo­du zamknię­cia przed­się­biorstw ucier­pia­ło 2,2 milio­na miesz­kań­ców Onta­rio. Poło­wa stra­ci­ła pra­cę, a dru­giej poło­wie obcię­to godzi­ny. Według Sta­ti­stics Cana­da w kwiet­niu w Onta­rio uby­ło 689 200 miejsc pra­cy. Poziom zatrud­nie­nia był naj­niż­szy od 2009 roku. Sto­pa bez­ro­bo­cia w pro­win­cji wzro­sła do 11,3 proc. i była naj­wyż­sza od roku 1993.