Chcesz się przy­go­to­wać na nadej­ście hur­ga­nu? Zaszczep się prze­ciw­ko Covid — dora­dza ame­ry­kań­ska agen­cja CDC

Pro­szę się nie śmiać, spra­wa jest poważna.

Ame­ry­kań­ska agen­cja CDC wzbo­ga­ci­ła listę czyn­no­ści,  jakie każ­dy powi­nien zali­czyć by być nale­ży­cie przy­go­to­wa­nym na nadej­ście hura­ga­nu. Na pierw­szym miej­scu wymie­nia szcze­pie­nia prze­ciw­ko Covid. Ostrze­ga też by poma­ga­jąc innym pamię­tać o zacho­wa­niu dystan­su spo­łecz­ne­go co naj­mniej 6 stóp.

Nie możesz powstrzy­mać tro­pi­kal­nej burzy ani hura­ga­nu, ale możesz już teraz pod­jąć kro­ki, aby chro­nić sie­bie i swo­ją rodzi­nę. czy­ta­my na stro­nie Cen­ters for Dise­ase Con­trol and Pre­ven­tion — czytamy.

a następ­nie:

Przy­go­to­wa­nie do huraganu
Postę­puj zgod­nie z tymi waż­ny­mi wska­zów­ka­mi CDC doty­czą­cy­mi goto­wo­ści na wypa­dek huraganu:

Przy­go­tuj się na hura­gan: Podej­mij teraz pod­sta­wo­we kro­ki, aby zapew­nić sobie bez­pie­czeń­stwo na wypa­dek burzy.

  • Jak naj­szyb­ciej zaszczep się na COVID-19 . Szcze­pion­ki COVID-19 poma­ga­ją chro­nić Cię przed zacho­ro­wa­niem lub poważ­nym zacho­ro­wa­niem na COVID-19, a tak­że mogą chro­nić ludzi wokół Ciebie.
  • Zdo­bądź zapa­sy awa­ryj­ne : Zaopatrz swój dom i samo­chód w zapa­sy. Daj sobie wię­cej cza­su niż zwy­kle na przy­go­to­wa­nie zapa­sów żyw­no­ści, wody i lekarstw. 
  • Dosta­wa do domu to naj­bez­piecz­niej­szy wybór przy zaku­pie mate­ria­łów na wypa­dek kata­stro­fy; jed­nak może to nie być opcją dla wszyst­kich. Jeśli zaku­py oso­bi­ste są Two­im jedy­nym wybo­rem, podej­mij kro­ki, aby chro­nić zdro­wie swo­je i innych pod­czas zała­twia­nia waż­nych spraw.
  • Zrób plan : Stwórz rodzin­ny plan katastrofy.
  • Przy­go­tuj się do ewa­ku­acji : Nigdy nie igno­ruj ​​naka­zu ewa­ku­acji. Zwróć uwa­gę na lokal­ne wytycz­ne doty­czą­ce zak­tu­ali­zo­wa­nych pla­nów ewa­ku­acji i schro­nisk, w tym schro­nisk dla Two­ich zwierząt.
  • Chroń oso­by star­sze : Zro­zum pro­ble­my zdro­wot­ne i medycz­ne osób starszych.
  • Chroń swo­je zwie­rzę­ta : Zapew­nij swo­je­mu zwie­rza­ko­wi bez­pie­czeń­stwo przed, w trak­cie i po huraganie.
  • Kie­dy spraw­dzasz sąsia­dów i przy­ja­ciół, pamię­taj o prze­strze­ga­niu zale­ceń doty­czą­cych dystan­su spo­łecz­ne­go (trzy­maj się co naj­mniej 6 stóp od innych) i innych zale­ceń CDC, aby chro­nić sie­bie i innych.
  • CDC zale­ca wydru­ko­wa­nie waż­nych doku­men­tów (np. nume­rów tele­fo­nów alar­mo­wych, infor­ma­cji o ubez­pie­cze­niach) przed ude­rze­niem huraganu. 
  • Prze­rwy w dosta­wie prą­du pod­czas hura­ga­nu i po nim mogą unie­moż­li­wić dostęp do infor­ma­cji onli­ne, gdy są one naj­bar­dziej potrzebne.

Przy­go­to­wu­jąc się teraz, możesz zapew­nić bez­pie­czeń­stwo Tobie i Two­jej rodzinie.