Według stro­ny inter­ne­to­wej Health Cana­da, Kana­dyj­czy­cy mają czas do wtor­ku na komen­to­wa­nie pro­po­zy­cji rzą­du fede­ral­ne­go doty­czą­cej zwięk­sze­nia ilo­ści pozo­sta­ło­ści her­bi­cy­du gli­fo­sa­tu dozwo­lo­ne­go w nie­któ­rych zbo­żach i rośli­nach strączkowych.

Gli­fo­sat, powszech­nie sprze­da­wa­ny pod mar­ką Roun­dup kon­cer­nu Mon­san­to, jest cza­sa­mi roz­py­la­ny na zbo­ża w celu przy­spie­sze­nia  zbio­rów; zabi­ja­jąc rośli­nę, gli­fo­sat powo­du­je szyb­sze wysy­cha­nie zia­ren. Prak­ty­ka ta jest coraz powszech­niej­sza w pro­win­cjach takich jak Mani­to­ba i Saskatchewan.

Gli­fo­sat jest rów­nież uży­wa­ny do zabi­ja­nia chwa­stów w upra­wach zawie­ra­ją­cych kuku­ry­dzę i soję, któ­re są spe­cjal­nie hodo­wa­ne pod kątem odpor­no­ści na tę sub­stan­cję, co ozna­cza, że ​​pozo­sta­ją przy życiu, pod­czas gdy ota­cza­ją­ca je mate­ria roślin­na ginie.

Laval jako pierw­sza miej­sco­wość w Quebe­cu, któ­ra zaka­za­ła sto­so­wa­nia Roun­dup ponie­waż her­bi­cyd ten może być powią­za­ny z rakiem i szko­da­mi dla środowiska

Zgod­nie z pro­po­no­wa­ną zmia­ną prze­pi­sów, śla­do­we pozo­sta­ło­ści gli­fo­sa­tu w żyw­no­ści będą mogły być nawet trzy­krot­nie wyż­sze niż pozwa­la na to obec­ne maksimum.

W psze­ni­ca   z  pię­ciu czę­ści na milion do 15; owies przej­dzie z  15 do 35; jęcz­mień przej­dzie od dzie­się­ciu do 15; faso­la od czte­rech do 16; i socze­wi­ca od czte­rech do dziesięciu.

Jeśli pro­po­zy­cja Health Cana­da przej­dzie a wszyst­ko na to wska­zu­je, Kana­da pozwo­li na wyż­sze stę­że­nia śla­do­wych ilo­ści gli­fo­sa­tu w żyw­no­ści niż USA, a tak­że w porów­na­niu z mię­dzy­na­ro­do­wy­mi nor­ma­mi. Mię­dzy­na­ro­do­wy stan­dard, okre­ślo­ny przez Orga­ni­za­cję Naro­dów Zjed­no­czo­nych, został opra­co­wa­ny w celu uła­twie­nia impor­tu i eks­por­tu żyw­no­ści mię­dzy krajami.

„To tro­chę szo­ku­ją­ce, że Kana­da, w wie­lu kate­go­riach pro­duk­tów, rze­czy­wi­ście chce prze­kro­czyć to, co robią nasi part­ne­rzy han­dlo­wi  — mówi Tia Lofts­gard, dyrek­tor wyko­naw­czy Cana­da Orga­nic Tra­de Association.

Im czę­ściej roz­py­la się her­bi­cyd, tym wię­cej pozo­sta­ło­ści może prze­do­stać się do sąsied­nich upraw — w tym eko­lo­gicz­nych, gdzie żyw­ność jest celo­wo upra­wia­na bez uży­cia her­bi­cy­dów. W rezul­ta­cie kana­dyj­ska żyw­ność eko­lo­gicz­na może mieć pro­ble­my ze sprze­da­żą za gra­ni­cą, twier­dzi Loftsgard.

Inni prze­ko­nu­ją, że sto­so­wa­nie pesty­cy­dów i her­bi­cy­dów jest czę­sto klu­czo­we, aby kana­dyj­skie far­my mogły zarzą­dzać ryzy­kiem i zacho­wać kon­ku­ren­cyj­ność.

Zagro­że­nia dla zdro­wia zwią­za­ne z gli­fo­sa­tem od daw­na są przed­mio­tem dyskusji.

W 2015 roku oce­na Mię­dzy­na­ro­do­wej Agen­cji Badań nad Rakiem wyka­za­ła, że ​​gli­fo­sat jest „praw­do­po­dob­nie rako­twór­czy dla ludzi”, ale póź­niej­sze bada­nia szyb­ko zaprze­czy­ły temu wnio­sko­wi. Nie­któ­re z tych badań zosta­ły zakwe­stio­no­wa­ne po tym, jak ujaw­nio­no, że Mon­san­to, pro­du­cent Roun­dup, doko­nał prze­glą­du nie­któ­rych usta­leń przed publi­ka­cją, a nawet zre­da­go­wał nie­któ­re frag­men­ty. Mon­san­to zosta­ło rów­nież oskar­żo­ne o gho­stw­ri­ting badań, cho­ciaż zaprze­cza tym zarzutom.

Nie­któ­re z tych badań zosta­ły wyko­rzy­sta­ne w ponow­nej oce­nie sto­so­wa­nia gli­fo­sa­tu przez rząd kana­dyj­ski w 2017 r., w któ­rym Health Cana­da stwier­dzi­ło, że her­bi­cyd jest bez­piecz­ny w użyciu. 

„[…] poja­wi­ły się publicz­nie oba­wy doty­czą­ce słusz­no­ści nie­któ­rych infor­ma­cji nauko­wych doty­czą­cych gli­fo­sa­tu w tak zwa­nych doku­men­tach Mon­san­to”, czy­ta­my w oświad­cze­niu z 2019 r. na stro­nie inter­ne­to­wej Health Canada.

Aby sko­men­to­wać pro­po­zy­cję rzą­du fede­ral­ne­go doty­czą­cą zwięk­sze­nia dozwo­lo­nej ilo­ści pozo­sta­ło­ści her­bi­cy­dów gli­fo­sa­tu w żyw­no­ści, Kana­dyj­czy­cy mogą wyra­zić swo­ją opi­nię wcho­dząc do wtor­ku na inter­ne­to­wą Health Cana­da. KLIKNIJ

Gli­fo­sat na rynek wpro­wa­dzo­ny został w 1974 r. przez fir­mę Mon­san­to, jako skład­nik her­bi­cy­du total­ne­go (nie­se­lek­tyw­ne­go) Roun­dup. Austria mia­ła być pierw­szym kra­jem UE, któ­ry zaka­że sto­so­wa­nia gli­fo­sa­tu, jed­nak to wła­dze Luk­sem­bur­ga wcze­śniej dopro­wa­dzą do wpro­wa­dze­nia zakazu.

Austria mia­ła być pierw­szym kra­jem człon­kow­skim UE, któ­ry wpro­wa­dził zakaz sto­so­wa­nia gli­fo­sa­tu, a austriac­ki par­la­ment zagło­so­wał za jego wpro­wa­dze­niem od 1 stycz­nia 2020 r. Tak się jed­nak nie sta­ło, ponie­waż rząd nie poin­for­mo­wał o tym zaka­zie Komi­sji Europejskiej.

Unij­na komi­sarz ds. zdro­wia i bez­pie­czeń­stwa żyw­no­ści, Stel­la Kyria­ki­des, suge­ro­wa­ła, że plan Austrii doty­czą­cy zaka­zu sto­so­wa­nia tej sub­stan­cji może być sprzecz­ny z pra­wem UE.

Gli­fo­sat pozo­sta­je przed­mio­tem gorą­cej dys­ku­sji, mimo że UE odno­wi­ła licen­cję na śro­dek chwa­sto­bój­czy w całej Euro­pie na pięć lat w grud­niu 2017 r.

W Pol­sce, podob­nie jak w innych kra­jach UE, gama pro­duk­tów fir­my Mon­san­to pod nazwą Roun­dup sprze­da­wa­na była z ety­kie­ta­mi infor­mu­ją­cy­mi o ule­ga­niu bio­de­gra­da­cji środ­ka. Ta infor­ma­cja zosta­ła uzna­na za nie­praw­dzi­wą (Roun­dup nie ule­gał roz­kła­do­wi w śro­do­wi­sku), a fir­ma Mon­san­to prze­gra­ła pro­ces sądo­wy w tej spra­wie m.in. we Fran­cji, wsku­tek cze­go zosta­ła nało­żo­na na nią grzyw­na finan­so­wa. Naka­za­no usu­nię­cie wpro­wa­dza­ją­cej w błąd klien­tów adno­ta­cji rów­nież w Polsce

W roku 2015 Mię­dzy­na­ro­do­wa Agen­cja Bada­nia Raka zakla­sy­fi­ko­wa­ła gli­fo­sat jako sub­stan­cję praw­do­po­dob­nie rako­twór­czą dla ludzi (gru­pa 2A) ze wzglę­du na ogra­ni­czo­ne dowo­dy na zwięk­sza­nie ryzy­ka wystą­pie­nia chło­nia­ka nie­ziar­ni­cze­go  W związ­ku z tym Fran­cja zapo­wie­dzia­ła wyco­fa­nie pre­pa­ra­tu z wol­nej sprze­da­ży . Fir­ma Mon­san­to nie zgo­dzi­ła się z wnio­ska­mi z badań i wezwa­ła WHO do zwo­ła­nia pil­nej nara­dy . W 2016 roku w komu­ni­ka­cie wyda­nym po wspól­nej kon­fe­ren­cji FAO Panel of Experts on Pesti­ci­de Resi­du­es in Food and the Envi­ron­ment oraz WHO Core Asses­sment Gro­up on Pesti­ci­de Resi­du­es stwier­dzo­no, że zarów­no geno­tok­sycz­ność, jak i rako­twór­czość gli­fo­sa­tu dla ludzi jest mało praw­do­po­dob­na przy jego prze­wi­dy­wa­nej zawar­to­ści w diecie[