Ofi­cjal­na data roz­po­czę­cia igrzysk olim­pij­skich w Tokio to 23 lip­ca. Ta naj­więk­sza impre­za spor­to­wa potrwa do 8 sierp­nia. Igrzy­ska odbę­dą się w nie­kon­wen­cjo­nal­nych warun­kach. W Tokio obo­wią­zu­je obec­nie czwar­ty stan wyjąt­ko­wy w związ­ku z pan­de­mią COVID-19 i na żaden obiekt w sto­li­cy nie będą wpusz­cza­ni widzowie.


Jed­ną z “cie­ka­wo­stek” doty­czą­cą IO (a raczej IQ dzia­ła­czy spor­to­wych) — red.  podzie­lił się ame­ry­kań­ski bie­gacz Paul Chelimo.

“Łóż­ka w wio­sce olim­pij­skiej będą wyko­na­ne z tek­tu­ry. Ma to na celu unik­nię­cie intym­nych momen­tów mię­dzy spor­tow­ca­mi. Taka kon­struk­cja wytrzy­ma cię­żar wyłącz­nie jed­nej oso­by, tak, by nie było oka­zji do stwo­rze­nia sytu­acji poza­spor­to­wych” — napi­sał na Twit­te­rze Paul Kip­ke­moi Che­li­mo, ame­ry­kań­ski lek­ko­atle­ta spe­cja­li­zu­ją­cy się w bie­gach dłu­gich, doda­jąc zdję­cia ilu­stru­ją­ce mebel.

reklama

Zazna­czył, że “w tej sytu­acji będzie musiał nauczyć się spać na pod­ło­dze.” “Bo jeśli moje łóż­ko się zawa­li, bez wcze­śniej­sze­go przy­go­to­wa­nia jestem skoń­czo­ny” — zażar­to­wał sportowiec.

Nie­miec­ka lek­ko­atlet­ka Susan Tiedt­ke w roz­mo­wie z “Bil­dem” stwier­dzi­ła, że takie “zaka­zy” nie zadzia­ła­ją, bo “seks impre­zy z alko­ho­lem w wio­sce olim­pij­skiej odby­wa­ją się jed­na za dru­gą”. “Pod­czas igrzysk są w szczy­to­wej for­mie, a po zawo­dach mają ocho­tę wyrzu­cić z sie­bie ener­gię. Orga­ni­za­to­rzy nie są w sta­nie tego powstrzy­mać” — dodała.

Irlandz­ki gim­na­styk spor­to­wy Rhys McC­le­na­ghan zamie­ścił na Twit­te­rze wideo “oba­la­ją­ce” mit “anti-sex beds”. Na nagra­niu męż­czy­zna ska­cze po łóż­ku, tym samym udo­wad­nia­jąc, że to “zabez­pie­cze­nie” nie działa.

za pol­sat news