Nowy son­daż prze­pro­wa­dzo­ny przez Angus Reid  suge­ru­je, że zaszcze­pie­ni Kana­dyj­czy­cy raczej nie będą spę­dzać cza­su z tymi, któ­rzy są nie­szcze­pie­ni. 53 pro­cent ankie­to­wa­nych twier­dzi, że nie będzie prze­by­wać z oso­ba­mi, któ­re nie otrzy­ma­ły jesz­cze zastrzyków.

Pra­wie dwie trze­cie osób w wie­ku 18–34 lat uwa­ża że “tak dłu­go, jak są oso­bi­ście chro­nie­ni poprzez szcze­pie­nia”, będą spo­ty­kać się z oso­ba­mi nie­szcze­pio­ny­mi.  Kana­dyj­czy­cy w wie­ku 65 lat i wię­cej lat, czy­li popu­la­cja bar­dziej dotknię­ta przez koro­na­wi­rus, czę­ściej twier­dzą, że będą uni­kać osób, któ­re nie są zaszczepione.

Zaszcze­pie­ni uwa­ża­ją, że moż­na zapy­tać o stan szcze­pień, pod­czas gdy nie­szcze­pie­ni twier­dzą, że infor­ma­cje są oso­bi­ste i ludzie nie powin­ni o to pytać. Ponad poło­wa osób, któ­re otrzy­ma­ły co naj­mniej jed­ną daw­kę szcze­pion­ki, twier­dzi, że dobrze jest zapy­tać kogoś o stan szczepienia.

Nie­chęć do szcze­pień pozo­sta­je naj­wyż­sza w Alber­cie, gdzie jed­na oso­ba na pię­ciu twier­dzi, że nie chce lub nie ma pew­no­ści co do szcze­pie­nia prze­ciw­ko Covid19.

reklama

To dwa razy wię­cej niż śred­nia kra­jo­wa i wię­cej niż dwie kolej­ne pro­win­cje z naj­więk­szy­mi waha­nia­mi co do szcze­pień – Saskat­che­wan i Mani­to­ba – gdzie oko­ło 15 pro­cent jest nie­chęt­nych lub niepewnych.

Dwie trze­cie Kana­dyj­czy­ków twier­dzi, że popie­ra pasz­por­ty szcze­pion­ko­we na duże impre­zy w ich prowincji.

 

 

 

Pasz­por­ty szcze­pion­ko­we – son­da na pla­zie Wisła