Austra­lia: Dzi­siaj “anar­chi­ści”, jutro “ter­ro­ry­ści”…

Komi­sarz poli­cji Nowej Połu­dnio­wej Walii (NSW) Mick Ful­ler nazwał pro­te­stu­ją­cych, któ­rzy wzię­li udział w maso­wym wie­cu 24 lip­ca w Syd­ney prze­ciw­ko ogra­ni­cze­niom COVID, „anar­chi­sta­mi”.

Ful­ler ujaw­nił, że poli­cja otrzy­ma­ła ponad 10 000 infor­ma­cji doty­czą­cych osób bio­rą­cych udział w pro­te­stach i że 57 oso­bom posta­wio­no zarzu­ty, a 250 zosta­ło uka­ra­nych grzyw­ną. Urzęd­ni­cy i poli­cja w NSW i Vic­to­rii zaję­li sta­now­cze sta­no­wi­sko wobec tego wydarzenia.

Komi­sarz odniósł się do donie­sień o poten­cjal­nej kon­ty­nu­acji wie­cu onli­ne i wydał dosad­ne ostrze­że­nie, że nie będzie to  tole­ro­wa­ne” – powie­dział dziennikarzom.

„Nie ma orga­ni­za­to­rów, któ­rych mogli­by­śmy oskar­żyć aby powstrzy­mać pro­te­sty, co ozna­cza, że ​​są ban­dą anar­chi­stów” – powie­dział. „Jeśli cho­dzi o reak­cję poli­cji, w sobo­tę będzie zna­czą­ca, jeśli pla­ny będą kontynuowane”.

24 lip­ca tysią­ce pro­te­stu­ją­cych wyszło na uli­ce Syd­ney i Mel­bo­ur­ne w ramach impre­zy „World Wide Ral­ly for Freedom”.

Poprzed­nie pro­te­sty zgro­ma­dzi­ły zale­d­wie kil­ku­set uczest­ni­ków, ale sobot­nie wyda­rze­nie spo­wo­do­wa­ło wzrost fre­kwen­cji do kil­ku tysię­cy osób.

Gre­ater Syd­ney prze­cho­dzi pię­cio­ty­go­dnio­wą blo­ka­dę z powo­du wybu­chu warian­tu Del­ta  koronawirus

Obec­nie pięć milio­nów miesz­kań­ców jest obję­tych naka­zem pozo­sta­nia w domu. W zeszłym tygo­dniu pla­ce budo­wy zosta­ły zamknię­te w ramach zaostrza­nia przez rząd restryk­cji, któ­re doty­ka­ją obec­nie pra­cow­ni­ków fizycznych.

Pre­mier NSW Gla­dys Bere­ji­klian powie­dzia­ła, że ​​była zde­gu­sto­wa­na i zała­ma­na  pro­te­stu­ją­cy­mi, któ­rzy oka­zu­ją „cał­ko­wi­tą pogar­dę dla swo­ich współobywateli”.

Poli­cja w NSW i Wik­to­rii prze­cze­su­je obec­nie mate­riał z mediów spo­łecz­no­ścio­wych, kamer CCTV i kamer poli­cyj­nych, aby ziden­ty­fi­ko­wać uczestników.